Kursplan för

Matematiska strukturer
Mathematical Structures

FMAN65, 6.0 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: 2024/25
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning F/Pi
Beslutsdatum: 2024-04-15
Ikraftträdande: 2024-05-08

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik Fördjupning: Avancerad nivå, kurs/er som inte kan klassificeras
Obligatorisk för: Pi3
Valfri för: D4, F4
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Förutom ren kunskapsförmedling syftar kursen till att ge övning i bevisföring och att framhäva möjligheterna till en mer abstrakt framställning av matematiska begrepp och deras samband. Avsikten är att genom ett övergripande synsätt belysa de teoretiska grunderna för den matematik som ingått i grundkurserna.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Mängder. Reella tal. Metriska rum. Algebra (grupper och linjära rum). Banach- och Hilbertrum med tillämpningar.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U, 3, 4, 5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Hemtentamen följd av en muntlig tentamen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Moduler
Kod: 0117. Benämning: Matematiska strukturer.
Antal högskolepoäng: 6.0. Betygsskala: TH - (U, 3, 4, 5).

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FMAF01 Funktionsteori och FMAF05 System och transformer.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: FMA111 FMA110

Kurslitteratur

Kontaktinfo

Kursansvarig: Studierektor Anders Holst, Studierektor@math.lth.se
Lärare: Magnus Goffeng, Magnus.Goffeng@math.lth.se
Hemsida: https://canvas.education.lu.se/courses/20374