Kursplan för

Optimering
Optimization

FMAN61, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2023/24
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning F/Pi
Beslutsdatum: 2023-04-18

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Alternativobligatorisk för: I3
Valfri för: BME4, D4-mai, E4, F4, F4-bs, F4-bg, F4-fm, F4-r, F4-mai, M4, Pi4-bs, Pi4-fm, Pi4-bem, Pi4-bam, R4
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Syftet med kursen är att presentera den grundläggande optimeringsteorin och att ge en översikt över de viktigaste metoderna och deras praktiska användning.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kvadratiska former och matrisfaktorisering. Konvexitet. Separerande plan och Farkas lemma. Teori för optimering med och utan bivillkor: Lagrange-funktioner, Karush-Kuhn-Tucker-teori. Dualitet. Metoder för optimering utan bivillkor: linjesökning, descentmetoder, Newton-metoder, konjugerade riktningar, olinjär minsta kvadrat-optimering. Nelder-Meads sökmetod utan derivator. Metoder för optimering med bivillkor: linjär optimering, kvadratisk programmering, straffunktioner och barriärfunktioner.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Skriftligt prov omfattande teori och problem. Två obligatoriska datorövningar och ett projekt. Slutbetyget bestäms av betyget på det skriftliga provet.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0121. Benämning: Optimering.
Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftligt prov omfattande teori och problemlösning.
Kod: 0221. Benämning: Programmeringsuppgift.
Antal högskolepoäng: 1,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Studenten skall skriva ett datorprogram som löser ett av ett par givna optimeringsproblem, samt skriva en rapport som presenterar och utvärderar resultaten.
Kod: 0321. Benämning: Datorlaborationer.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Grundkurserna i matematik samt den linjära algebra som ingår i kursen FMAF10 (eller FMAF05).
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: FMA051, MATC51, FMAN60, MATC61

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Studierektor Anders Holst, Studierektor@math.lth.se
Kursadministratör: Studerandeexpeditionen, expedition@math.lth.se
Lärare: Stefan Diehl, Stefan.Diehl@math.lth.se
Hemsida: https://canvas.education.lu.se/courses/20365