Kursplan för

Bildanalys
Image Analysis

FMAN20, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2023/24
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning F/Pi
Beslutsdatum: 2023-04-18

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Maskininlärning, system och reglerteknik.
Huvudområde: Virtuell verklighet och förstärkt verklighet.
Obligatorisk för: MMSR1, MVAR1
Valfri för: BME4-sbh, BME4-bdr, C5, D4-bg, E4-mt, E4-bg, F4, F4-bg, F4-bm, L5-gi, Pi4-biek, Pi4-bam
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursens huvudsyfte är att ge en grundläggande introduktion till teori och matematiska metoder inom bildanalys, i tillräcklig omfattning för att studenten skall kunna ta sig an industriella bildbehandlingsproblem. Vidare är syftet att få studenten att utveckla sin förmåga till problemlösning, både med och utan dator. Ett ytterligare syfte är att förbereda studenten för fortsatta studier i t ex datorseende, multispektral bildanalys och statistisk bildanalys.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Matematiska grundbegrepp: Bildtransformer, Diskret Fourier Transform, Fast Fourier Transform.

Bildförbättring: Grånivåtransformer, filtreringar.

Bildrestaurering: Filtreringar, inversa metoder.

Skalrumsteori: Kontinuerlig-diskret teori, interpolation.

Särdragsextraktion: Filtreringar, kant- och hörndetektion.

Segmentering: Graf-metoder, aktiva konturer, matematisk morfologi.

Bayesiansk bildbehandling: Maximum A Posteriori (MAP)-skattningar, simulering.

Mönsterigenkänning: Klassificering, SVM (StödVektorMaskin), PrincipalKomponentAnalys (PCA), inlärning.

Registrering

Maskininlärning: Inlärning, prövning, generalisering, hypotesrum

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Obligatoriska inlämningsuppgifter omfattande både teori och datorimplementeringar. Godkänt resultat på dessa räcker för godkänt på kursen. För överbetyg fordras godkänt resultat på en skrivning och en muntlig tentamen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FMAF05 System och transformer eller liknande (t.ex. FMAF10 Tillämpad Matematik - Linjära system)
Begränsat antal platser: 145
Urvalskriterier: Inresande behöriga utbytesstudenter har företräde till 10 platser. Rangordning bland sådana sökande görs av kursansvarig baserat på vilka relevanta kurser de sökande läst. Bland de återstående sökande bestäms prioritetsordningen av antalet avklarade poäng inom programmet. Företräde ges till studenter på program som har kursen listad i läro- och timplanen. Bland sådana studenter ges platsgaranti till studenter på masterprogrammen i Maskininlärning, system och reglerteknik respektive i Virtuell verklighet och förstärkt verklighet, för vilka kursen är obligatorisk.
Kursen överlappar följande kurser: FMA170, FMA172, MATC20

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Studierektor: Anders Holst, studierektor@math.lth.se
Kursadministratör: Studerandeexpeditionen, expedition@math.lth.se
Lärare: Magnus Oskarsson, Magnus.Oskarsson@math.lth.se
Hemsida: https://canvas.education.lu.se/courses/20289