Kursplan för

Biomatematik
Biomathematics

FMAN01, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2023/24
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning F/Pi
Beslutsdatum: 2023-04-18

Allmänna uppgifter

Valfri för: E4-mt, F4, F4-bm, Pi4-biek
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursens huvudsyfte är att ge en grundläggande introduktion till teori och matematiska metoder inom biologi, i tillräcklig omfattning för att kunna ta sig an biologiska problemställningar. Vidare är syftet att få studenten att utveckla sin förmåga till problemlösning, både med och utan dator. Syftet är också att förbereda för fortsatta studier i t ex biologiska system och evolutionsbiologi.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Populationsmodeller i diskret och kontinuerlig tid. Läkemedelskinetik och -dynamik . Kvalitativ analys av system av differentialekvationer. Modellering av spridning av infektionssjukdomar. Bifurkationer, gränscykler och exciterbara system med tillämpning bl a på jägare-bytes modeller. Spatiella metoder med tillämpning på diffusion och nervledning.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Obligatoriska inlämningsuppgifter. Godkänt resultat på dessa räcker för godkänt på kursen. För överbetyg fordras godkänt resultat på en hemtentamen och en muntlig tentamen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FMAF10 Tillämpad matematik - Linjära system.
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Studierektor: Anders Holst, Studierektor@math.lth.se
Kursadministratör: Studerandeexpeditionen, expedition@math.lth.se
Lärare: Pelle Pettersson, Pelle.Pettersson@math.lth.se
Hemsida: https://canvas.education.lu.se/courses/20290