Kursplan för

Experimentell biofysik
Experimental Biophysics

FFFN20, 15.0 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: 2024/25
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning F/Pi
Beslutsdatum: 2024-04-15
Ikraftträdande: 2024-05-08

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Nanovetenskap Fördjupning: Avancerad nivå, kurs/er som inte kan klassificeras
Valfri för: BME4-bf, F4, MFOT1, MNAV1, N4-nf, N4-nbm
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursens övergripande syfte är att ge en fördjupning i tvärvetenskapligt arbete med fokus på experimentella metoder inom biofysiken. Kursen avser specifikt att ge en introduktion till gränslandet mellan modern fysik, nanoteknologi, biomolekylär kemi och biologi. Genom att den grundar sig på aktuella vetenskapliga artiklar är kursen forskningsförberedande.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen innehåller tre delkurser:

Delkurs 1, Teori, 4,5 hp: Denna del består av föreläsningar och diskussionsseminarier. Under detta moment går man igenom relevanta huvudämnen enligt listan nedan och diskuterar aktuella artiklar. Speciellt under seminarieövningarna krävs det att studenterna tar aktiv del i diskussionen. En viktig del av detta moment är att träna sig i effektiv läsning av och informationsextraktion från vetenskapliga artiklar. Ett genomgående tema inom kursen är mikro- och nanostrukturer inom biologi och teknik och den ömsesidiga kopplingen däremellan.

Specifika ämnen som ingår i kursen:

Delkurs 2, Laborationer, 4,5 hp: Denna del består av laborativa övningar, främst i våra forskningslaboratorier. Studenterna får tillfälle att stifta bekantskap med utrustning som aktivt används inom avdelningens forskning inom biofysik.

Ett urval av laborativa moment ingår från följande lista baserat på tillgänglig expertis och aktuella frågeställningar i litteraturen:

Delkurs 3, Projekt, 6,0 hp: Denna del av kursen är ett projektarbete där studenterna arbetar individuellt eller i små grupper och får göra, helst innovativa men samtidigt enkla, experiment i forskningsmiljö på valfri plats inom eller utom universitetet. Arbetet kan ha både experimentell och teoretisk karaktär. I det senare fallet handlar det främst om simuleringar, men också om avancerad databehandling som kan ha relevans för vidare experimentella studier. Projekten definieras i samverkan med kursansvarig, handledare och student.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U, 3, 4, 5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning:

Examination inom delkurs 1 sker skriftligt i form av individuell tentamen under kursens gång. Examination inom delkurs 2 sker muntligt i form av individuellt förhör i samband med laborationer under kursens gång. Examination inom delkurs 3 sker skriftligt i form av en rapport från respektive projektgrupp vid kursens slut. Varje student ska kunna presentera och diskutera sin rapport på ett individuellt och oberoende sätt. Betyget sätts som en avvägning mellan första teoridelen (30%), laborationsdelen (30%) och projektrapporten (40%).

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Moduler
Kod: 0113. Benämning: Teori.
Antal högskolepoäng: 4.5. Betygsskala: TH - (U, 3, 4, 5). Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.
Kod: 0213. Benämning: Laboratoriedel.
Antal högskolepoäng: 4.5. Betygsskala: TH - (U, 3, 4, 5). Prestationsbedömning: Muntlig examination.
Kod: 0313. Benämning: Projekt.
Antal högskolepoäng: 6.0. Betygsskala: TH - (U, 3, 4, 5). Prestationsbedömning: Skriftlig rapport och muntlig redovisning.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Obligatoriska kurser inom civilingenjörsprogrammet teknisk nanovetenskap eller motsvarande.
Begränsat antal platser: 30
Urvalskriterier: Avklarade högskolepoäng inom programmet. Förtur ges till studenter vars program har kursen listad i läro- och timplanen.
Kursen överlappar följande kurser: TEK265

Kurslitteratur

Kontaktinfo

Kursansvarig: Prof Jonas Tegenfeldt, jonas.tegenfeldt@ftf.lth.se
Hemsida: https://canvas.education.lu.se/courses/12012