Kursplan för

Grundläggande förbränning
Fundamental Combustion

FBR012, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd B
Beslutsdatum: 2016-03-29

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Alternativobligatorisk för: I3
Valfri för: F4, F4-es, K4, M4, W4-es
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen syftar till att ge studenten en grundläggande förståelse för de fysikaliska processer som sker under förbränningsprocesser. Viktiga områden är termodynamik, kemisk kinetik, strålning, och transportprocesser. Utifrån denna grundläggande förståelse kan grundläggande och praktiska förbränningssystem analyseras såsom självantändning i gaser, flamutbredning, flamutsläckning, och föroreningsbildning. En ökad grundläggande kunskap om förbränningsprocesser är viktig för att göra dem effektivare och med lägre koncentrationer av föroreningar, vilket är viktigt med tanke på att förbränningsprocesser står för ca 90% av världens energiförsörjning.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Introduktion, termokemi, kemisk jämvikt, adiabatisk flamtemperatur, kemisk kinetik, antändningsprocesser och självantändning, förbränningsfysik, förblandade och diffusionsflammor, turbulent förbränning, emissionsbildning, förbränningsdiagnostik och verkliga förbränningssystem.

Obligatoriska moment: Inlämningsuppgift, Laboration i Förbränning, och Projekt. Projektet motsvarande 2 poäng ska utföras i samråd med föreläsaren. Projektet ska presenteras muntligt och skriftligt.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: För att bli godkänd på kursen måste godkänt resultat erhållits på skriftlig tentamen, laborationer, inlämningsuppgifter, och projekt. Betyget erhålls från tentamen, men väl genomförd inlämningsuppgift och projekt ger extra poäng på tentamen.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Grundläggande kunskaper i termodynamik.
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Alexander Konnov, alexander.konnov@forbrf.lth.se
Hemsida: http://www.forbrf.lth.se