Kursplan för

Kristalltillväxt och halvledarepitaxi
Crystal Growth and Semiconductor Epitaxy

FAFN15, 7.5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: 2024/25
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning F/Pi
Beslutsdatum: 2024-04-15
Ikraftträdande: 2024-05-08

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Nanovetenskap Fördjupning: Avancerad nivå, kurs/er som inte kan klassificeras
Valfri för: F4, K4-m, MNAV1, N4-nf, N4-m
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursens syfte är att studenten, efter avslutad kurs, ska ha tillägnat sig kunskaper för att förstå kristalltillväxt och speciellt epitaxi av halvledarstrukturer.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen behandlar fundamentala aspekter av kristalltillväxt, t. ex. behandlas de termodynamiska förutsättningarna för kristalltillväxt såsom kemisk potential, konstruktion av binära fasdiagram, övermättnad och nukleering. Vidare studeras ytenergier, ytdiffusion och Wulffs teorem. Inom kursavsnittet om epitaxiell växt kommer bland annat ytrekonstruktioner, gitteranpassning, dislokationer samt karaktärisering både in- och ex-situ att diskuteras. Tillväxttekniker och reaktormodeller kommer också att gås igenom. Under kursens gång kommer de olika delmomenten att belysas med exempel från modern forskning, i synnerhet forskning om epitaxi av nanostrukturer.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U, 3, 4, 5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Examination sker skriftligt i form av tentamen vid kursens slut. Närvaro vid första föreläsningen är obligatoriskt för att få tillträde till kursen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Moduler
Kod: 0107. Benämning: Kristalltillväxt och halvledarepitaxi.
Antal högskolepoäng: 7.5. Betygsskala: TH - (U, 3, 4, 5).

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FFFF10 Process- och komponentteknologi, någon grundkurs i termodynamik och materiallära.
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo

Kursansvarig: Vanya Darakchieva, vanya.darakchieva@ftf.lth.se
Hemsida: https://canvas.education.lu.se

Övrig information

Närvaro vid första föreläsningen är obligatoriskt för att få tillträde till kursen.