Kursplan för

Lasrar
Lasers

FAFN01, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2023/24
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning N
Beslutsdatum: 2023-04-17

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Fotonik.
Obligatorisk för: MFOT1
Valfri för: BME4-bf, E4-fh, F4, F4-f, N4
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen syftar till att ge studenterna kunskap om de fysikaliska principerna för laserfysiken och att ge en orientering om lasertyper och lasertekniker.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

kunna arbeta i grupper om fyra eller två för ett gemensamt mål.

Kursinnehåll

Laborationer: Helium-neonlasern, Neodymlasern. Projekt (ray tracing).

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Två laborationer med rapporter. Mindre datorprojekt.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0114. Benämning: Skriftlig tentamen.
Antal högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.
Kod: 0214. Benämning: Projekt.
Antal högskolepoäng: 1. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänt projekt.
Kod: 0314. Benämning: Laborationer.
Antal högskolepoäng: 2. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända laborationer.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Grundkurser i fysik och matematik. Grundkunskaper i optik.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: FAF073, FAF112

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Lärare: Jörgen Larsson, jorgen.larsson@fysik.lth.se
Kursansvarig: Olle Lundh, olle.lundh@fysik.lth.se
Övrig information: Närvaro vid första föreläsningen är obligatoriskt för att få tillträde till kursen.