Kursplan för

Perspektiv på hållbar utveckling
Perspectives on Sustainable Development

FAFF50, 7.5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: 2024/25
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning N
Beslutsdatum: 2024-04-10
Ikraftträdande: 2024-05-08

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik Fördjupning: Grundnivå, kurs/er som inte kan klassificeras
Obligatorisk för: N3
Valfri för: F4
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Syftet med kursen är att stärka studentens förmågan att verka för en hållbar utveckling genom att problematisera kring och kritiskt förhålla sig till sin roll i, och sin påverkan på, samhället.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Studenten tränas i att tänka kritiskt utifrån sin framtida roll som ingenjör. Detta görs genom att kursdeltagarna indelas i grupper som var och en representerar olika intressegrupper i samhället. Exempel på intressegrupper kan vara forskare, politiker i u- och/eller i-land, lobbyister från multinationella företag, folkhälsoorganisationer, NGO:s med ett intresse för miljö och/eller mänskliga rättigheter, en reglerande myndighet. En frågeställning (scenario) ges till samtliga intressegrupper. Utifrån respektive grupps intressen ska man sedan ta ställning i frågan. Målet är att alla intressegrupper i slutänden enas om ett gemensamt dokument rörande frågeställningen. Förhandlingar sker under gruppsmöten och i den gemensamma konferens som äger rum i slutet av kursen. Direkt efter överläggningens avslutande ska studenterna presentera och försvara sitt dokument inför en inbjuden publik.

För att ge studenterna inspiration och en inblick i de delar av samhället som framför allt berörs av frågor inom området hållbar utveckling ges föreläsningar. Dessa kan, förutom just begreppet Hållbar utveckling, behandla exempelvis kommunikation, mötesteknik, etik, praktiskt miljöarbete, ekonomi, juridik, politik och global (miljö)rättvisa. Vid ett antal workshops får studenterna själva arbeta med att i grupper analysera och diskutera hållbarhetsbegrepp och etiska problem.

Eftersom stor vikt ligger på varje enskild students utveckling, avslutas kursen med en längre uppföljningsdiskussion. Här diskuteras frågor gällande kursens kvalitet och upplägg, men också studentens individuella utvecklingsprocess under kursen. Varje student ska reflektera över sina ställningstaganden och bakgrunden till dessa.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U, G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning:

Obligatorisk närvaro och aktivt deltagande vid föreläsningar, workshops, gruppdiskussioner, slutkonferens och uppföljning av slutkonferens och kurs. Obligatoriska skriftliga rapporter och inlämningsuppgifter.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Moduler
Kod: 0120. Benämning: Perspektiv på hållbar utveckling - teori.
Antal högskolepoäng: 3.0. Betygsskala: UG - (U, G). Prestationsbedömning: Obligatoriskt att delta aktivt vid minst 80 % av föreläsningar samt vid 100 % av workshops och fullgöra inlämningsuppgifter.
Kod: 0220. Benämning: Perspektiv på hållbar utveckling - scenario.
Antal högskolepoäng: 4.5. Betygsskala: UG - (U, G). Prestationsbedömning: Obligatoriskt att delta aktivt i hela scenarioarbetet - d.v.s. vid alla gruppmöten, tvärgruppsmöten, slutkonferens samt utvärdering.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: 120 hp inom civilingenjörsprogrammet Teknisk nanovetenskap, Teknisk fysik eller motsvarande.
Begränsat antal platser: 42
Urvalskriterier: Avklarade högskolepoäng inom programmet. Studenter inom programmet Teknisk nanovetenskap ges företräde vid antagning.
Kursen överlappar följande kurser: FAFF15

Kurslitteratur

Kontaktinfo

Kursansvarig: Charlotta Nilsson, charlotta.nilsson@fysik.lu.se
Kursansvarig: Knut Deppert, knut.deppert@ftf.lth.se
Hemsida: https://canvas.education.lu.se/courses/

Övrig information

Enstaka moment kan ges och examineras på engelska. Detta omfattar högst 1,5 hp, i form av laborationer eller inlämningsuppgifter.