Kursplan för

Tillämpad kärnfysik och acceleratorer
Applied Nuclear Physics and Accelerators

FAFF11, 5.0 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: 2024/25
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning N
Beslutsdatum: 2024-04-10
Ikraftträdande: 2024-05-08

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik Fördjupning: Grundnivå, kurs/er som inte kan klassificeras
Obligatorisk för: F2
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen ger en bred orientering inom grundläggande och tillämpad kärnfysik, men gör samtidigt ”djupdykningar” inom några valda delområden, t ex om naturlig och artificiell radioaktivitet. Kursen syftar speciellt till förståelse för kärnfysikaliska begrepp och fenomen relaterade till förekomst, mätning och användning av joniserande strålning i samhället, samt kärnfysikaliska fenomens betydelse för energiförsörjningen. Kursen ger även en översiktlig orientering om principerna för olika typer av acceleratorer och deras användning inom forskning, medicin och industri. Kursen avser att väcka intresse för fortsatta studier inom området. Genom att lyfta fram viktiga tekniska tillämpningar visar kursen på det ömsesidiga beroendet mellan teknik och vetenskap.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Atomkärnors storlek, uppbyggnad och massa. Kärnmodeller. Stark växelverkan. Radioaktivt sönderfall, alfa- beta- och gamma-emission. Kärnreaktioner. Strålnings växelverkan med materia. Biologisk verkan och strålskydd. Kärnfysikalisk mätutrustning. Neutronfysik och spallationskällor. Acceleratorer. Fission och fusion. Reaktorfysik, medicinska tillämpningar, radioaktivitet i omgivningen. Beräkningar på problemställningar inom kärnfysik.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U, 3, 4, 5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och godkända laborationer.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Moduler
Kod: 0121. Benämning: Laborationer.
Antal högskolepoäng: 2.0. Betygsskala: UG - (U, G). Prestationsbedömning: Laborationerna kräver en skriftlig rapport som skrives parvis (man laborerar parvis). Modulen omfattar: Experimentellt arbete i form av laborationer i små grupper, med obligatoriskt planerings- och redovisningsarbete.
Kod: 0221. Benämning: Teoridel.
Antal högskolepoäng: 3.0. Betygsskala: TH - (U, 3, 4, 5). Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FMSF80 Matematisk statistik, allmän kurs, FAFA55 Kvantfysikaliska koncept.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: FAF270 FAFF10

Kurslitteratur

Kontaktinfo

Kursansvarig: Kristina Eriksson Stenström, kristina.stenstrom@nuclear.lu.se

Övrig information

Enstaka moment kan ges och examineras på engelska. Detta omfattar högst 1,5 hp, i form av laborationer eller inlämningsuppgifter.