Kursplan för

Projekt nanoingenjör
Project Engineering at the Nanoscale

FAFF05, 15.0 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: 2024/25
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning N
Beslutsdatum: 2024-04-10
Ikraftträdande: 2024-05-08

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik Fördjupning: Grundnivå, kurs/er som inte kan klassificeras
Obligatorisk för: N3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Inom ramen av denna kurs ska teknologerna utveckla sin kunskap kring konsten att utveckla nya kommersiella produkter eller processer. Teknologerna förkovrar sig i aspekter rörande att starta företag och hur ideér kan skyddas och kommersialiseras. Teknologerna använder sina ingenjörskunskaper för att konstruera en prototyp av ett instrument/komponent/produkt relaterad till nanovetenskap och teknik. Studenten ska känna trygghet i, samt fått ökat intresse för att utveckla nya produkter eller processer.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Utgående från en produkt- eller processidé ska studenten, i samråd med kursansvarig, undersöka möjligheter för realisering eller kommersialisering. Stödföreläsningar belyser olika moment i att starta företag, patentfrågor, företagsekonomi, och marknadsföring. Arbetet skall resultera i två skriftliga projektrapporter samt en muntlig presentation vid ett symposium.

Projektet utförs i grupper om fyra till sex studenter och utgörs av två delprojekt. Här använder sig studenterna av sina ingenjörskunskaper för att i grupp konstruera en nano/mikrobaserad prototyp av ett instrument, komponent eller produkt.

I delprojekt 1 görs en skriftlig analys av nyhetsvärdet för en reell eller fiktiv idé, baserad på projektets inriktning. Dess relation till tre-fyra närliggande patent utreds och en analys av hur ett patent skiljer sig ifrån en vetenskaplig artikel utförs.

I delprojekt 2 utförs en fördjupningsuppgift rörande projektet i en av följande inriktningar: 1) att skriva patent, 2) att utforma en affärsplan, 3) att göra en marknadsundersökning, 4) att skriva populärvetenskap.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U, G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Obligatorisk närvaro och aktivt deltagande vid föreläsningar, gruppmöten och slutseminarium. Obligatoriska rapporter: två delprojekt som ingår i ett större projekt. De två delprojekten rapporteras skriftligt och projektet som helhet muntligt på engelska vid slutseminariet. Slutrapporten ska innehålla en redogörelse för vardera gruppmedlems bidrag till projektet.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Moduler
Kod: 0110. Benämning: Projekt nanoingenjör.
Antal högskolepoäng: 15.0. Betygsskala: UG - (U, G).

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Obligatoriska kurser inom N1 och N2.
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo

Kursansvarig: Maria Messing, maria.messing@ftf.lth.se
Hemsida: http://canvas.education.lu.se

Övrig information

Projekten utförs i grupp. Observera att del av ett projekt kan beläggas med sekretess efter överenskommelse och om så krävs. Enstaka moment kan ges och examineras på engelska. Detta omfattar högst 2,5 hp, i form av laborationer eller inlämningsuppgifter.