Kursplan för

Energi- och omvärldsfysik
Energy and Environmental Physics

FAFA76, 7.5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: 2024/25
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning N
Beslutsdatum: 2024-04-10
Ikraftträdande: 2024-05-08

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik Fördjupning: Grundnivå, kurs/er som inte kan klassificeras
Obligatorisk för: I1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen syftar till att studenten skall utveckla förståelse för grundläggande begrepp och samband inom fysiken vilka har betydelse för vår omvärldsuppfattning, samhällets tekniska utveckling och som utgör en del av den naturvetenskapliga grunden för en civilingenjör i Industriell ekonomi. Studenten skall beredas möjlighet till förståelse av de viktigaste fysikaliska begreppen, erfarenhetslagarna och teorierna av relevans för en hållbar samhällsutveckling, särskilt m.a.p. energi. Kursen ska också ge träning i problemlösning, experimentellt arbete och modelltänkande.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Problemlösningsmetodik: modellbyggnad, koppling mellan modeller och experiment. Grundläggande metrologi: experimentell metodik, planläggning av experiment, hantering, analys, presentation av mätdata. Energi: omvandling, transport, kvalitet, källor, miljöpåverkan. Gaser: koncentration, tryck, transport. Ideala och reala gaser. Termodynamikens huvudsatser: temperatur, värme, inre energi, kretsprocesser, värmemaskin, kylmaskin. Elektromagnetisk strålning: temperaturstrålning, klimat och strålningsbalans, ljusets växelverkan med materia, speciellt atomer. Joniserande strålning: aktivitet, sönderfall, absorberad dos, dosekvivalent. Tillämpningar och mätmetoder.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U, 3, 4, 5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, deltagande i en obligatorisk föreläsning, godkänt projekt samt godkända laborationer.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Moduler
Kod: 0121. Benämning: Energi- och omvärldsfysik.
Antal högskolepoäng: 5.0. Betygsskala: TH - (U, 3, 4, 5). Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.
Kod: 0221. Benämning: Laborationer, projekt, obl. föreläsning om klimat.
Antal högskolepoäng: 2.5. Betygsskala: UG - (U, G). Prestationsbedömning: Godkända laborationer och projekt, närvaro på obligatoriska föreläsning om klimat.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FMAA05 Endimensionell analys, del 1 eller motsvarande.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: FAF220 FAFA05 FAFA20 FAFA30 FAFA35 FAFA45 FAFF25 FAFA15 FAFA65 FAFA70

Kurslitteratur

Kontaktinfo

Kursansvarig: Andreas Ehn, andreas.ehn@forbrf.lth.se
Hemsida: https://canvas.education.lu.se/

Övrig information

Närvaro vid första föreläsningen är obligatoriskt för att få tillträde till kursen. Enstaka moment kan ges och examineras på engelska. Detta omfattar högst 1,5 hp, i form av laborationer eller inlämningsuppgifter.