Kursplan för

Termodynamik med tillämpningar
Thermodynamics with Applications

FAFA45, 7.5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: 2024/25
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning N
Beslutsdatum: 2024-04-10
Ikraftträdande: 2024-05-08

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik Fördjupning: Grundnivå, kurs/er som inte kan klassificeras
Obligatorisk för: V1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Syftet med kursen är att studenten ska utveckla förståelse för grundläggande begrepp och samband i termodynamik, för att med dessa som verktyg kunna tillägna sig tekniska tillämpningar inom, och i anslutning till, ämnesområdet. Kursen ska också ge perspektiv på och problematisera kring ingenjörens roll i utvecklingen av det hållbara samhället.

Studenten ska tränas i problemlösning, modelltänkande, experimentellt arbete samt skriftlig kommunikation. Kursen avser också att stimulera studenten till reflektion över hur kursinnehållet relaterar till fysikaliska vardagsfenomen.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Problemlösningsmetodik. Experimentell metodik. Hantering, analys och presentation av mätdata. Temperatur och värme. Tryck. Ideala gaser. Strömmande gaser och vätskor. Bernoullis ekvation. Termodynamikens huvudsatser, tillståndsändringar och kretsprocesser. Värmemaskiner; kylskåp och värmepumpar. Värmeöverföring; ledning, strömning och strålning. Klimat och växthuseffekt. Elektriska och magnetiska fält. Elektriska kretsar. Likström, växelström och trefas. Electricitet i hemmet, elsäkerhet.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U, 3, 4, 5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och godkänd laborationskurs. Resultatet på det skriftliga provet avgör det graderade slutbetyget på kursen. Närvaro vid första föreläsningen är obligatoriskt för att få tillträde till kursen

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Moduler
Kod: 0123. Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 6.0. Betygsskala: TH - (U, 3, 4, 5). Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.
Kod: 0223. Benämning: Laborationer.
Antal högskolepoäng: 1.5. Betygsskala: UG - (U, G). Prestationsbedömning: Aktivt deltagande (obligatoriskt) vid laborationer samt godkända laborationsrapporter. Modulen omfattar: Laborationer

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: FAF220 FAF604 FAFA15 FAFA20 FAFA30 FAFA35 FAFA40 FAF108 FAFA05 FAFF25 FAFA65 FAFA70 FAFA75

Kurslitteratur

Kontaktinfo

Kursansvarig: Martin Magnusson, martin.magnusson@ftf.lth.se
Hemsida: https://canvas.education.lu.se

Övrig information

Närvaro vid första föreläsningen är obligatorisk för att få tillträde till kursen. Enstaka moment kan ges och examineras på engelska. Detta omfattar högst 1,5 hp, i form av laborationer eller inlämningsuppgifter.