Kursplan för

Fysik - Termodynamik och atomfysik
Physics - Thermodynamics and Atomic Physics

FAFA35, 6.0 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: 2024/25
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning N
Beslutsdatum: 2024-02-01
Ikraftträdande: 2024-05-08

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik Fördjupning: Grundnivå, kurs/er som inte kan klassificeras
Obligatorisk för: E2
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Studenten skall utveckla en förståelse av grundläggande begrepp och samband inom både klassisk och modern fysik, vilka har betydelse för vår omvärldsuppfattning, samhällets tekniska utveckling och som utgör en del av en naturvetenskaplig allmänbildning. Kursen skall öva modelltänkande och experimentell färdighet. Den skall också träna problemlösningsförmåga samt skriftlig redovisning. Kursen ska också, tillsammans med andra kurser i programmet, öva färdigheten att använda högnivåprogram, t.ex. NumPy, som analys- och beräkningsverktyg.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Värme och fasövergångar. Tillståndsekvationer för ideala och reala gaser. Kinetisk gasteori och Maxwell-Boltzmannfördelningen. Termodynamikens huvudsatser. Kretsprocesser. Värmeledning och värmeövergång. Våg-partikel dualismen. Bohrs atommodell. Schrödingerekvationen. Kvantiserade rörelsemängdsmoment. Vågfunktioner. Röntgenstrålning. Pauliprincipen och uppbyggnaden av det periodiska systemet. Molekylspektroskopi. Strukturen hos fasta kroppar. Halvledare.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U, 3, 4, 5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och godkända laborationer.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Moduler
Kod: 0108. Benämning: Fysik - Termodynamik och atomfysik.
Antal högskolepoäng: 4.0. Betygsskala: TH - (U, 3, 4, 5). Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Modulen omfattar: Fysik - Termodynamik och atomfysik
Kod: 0208. Benämning: Laborationskurs - Termodynamik och atomfysik.
Antal högskolepoäng: 2.0. Betygsskala: UG - (U, G). Prestationsbedömning: Godkända laborationer. Modulen omfattar: Laborationerna: Kretsprocesser, Spektroskopi och Fotoelektriska effekten

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FAFA01 Fysik - Mekanik och vågor, FMAA05 Endimensionell analys. Viss erfarenhet av MatLab.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: FAFA65 FAFF25 FAFA70 FAFA75 FAF024 FAFA05 FAFA15 FAFA20 FAFA45

Kurslitteratur

Kontaktinfo

Kursansvarig: Johan Mauritsson, Johan.Mauritsson@fysik.lth.se
Kursansvarig: Lars Rippe, lars.rippe@fysik.lth.se
Hemsida: https://canvas.education.lu.se/courses/15109

Övrig information

Den skriftliga tentamen kommer att vara digital. Enstaka moment kan ges och examineras på engelska. Detta omfattar högst 1 hp, i form av laborationer eller inlämningsuppgifter.