Kursplan för

Statistik
Statistics

EXTA60, 7,5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2023/24
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning I
Beslutsdatum: 2023-04-14

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: BI2
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen syftar till att ge kunskaper om grundläggande statistiska begrepp inom teknik och ekonomi och att ge övning i att bedöma kvaliteten i statistiska undersökningar samt att använda datorer vid statistiska beräkningar.

Kursen ska ge studenten kunskaper i hur man beskriver slumpmässig variation och förståelse för principerna bakom statistiska analyser. Den ska också ge studenterna en verktygslåda med de vanligaste modellerna och metoderna samt förmågan att använda dessa i olika praktiska situationer.

Kursen syftar dels till att ge en allmänbildning i statistik, dels ska den ge en grund för vidare studier.

Allmänbildningen behövs för den som i sitt yrkesliv inte nödvändigtvis kommer att syssla med statistiska analyser dagligen men som kan förväntas behöva kunna tolka resultat från olika undersökningar, presentera resultat och genomföra enklare statistiska analyser.

Kursen skall också kunna ge en grund för vidare studier. Detta främst genom att man definierar och använder grundbegreppen inom sannolikhetsteori, riskanalys, modellering mm.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

I kursen behandlas de teoretiska och praktiska grunderna för statistisk analys av data. Begrepp som händelse, sannolikhet (risk), oberoende och väntevärde definieras. Vidare studeras några olika diskreta och kontinuerliga sannolikhetsmodeller, t.ex. binomial-, Poisson- och normalfördelning. Grunderna i den deskriptiva statistiken behandlas: principer för tabellering och diagramritning, central-, spridnings- och sambandsmått, standardvägningsmetoder samt indexteori. Innebörden av begreppen statistisk felmarginal och statistisk signifikans diskuteras. I kursen ges också en introduktion till datoranvändning vid simuleringar (Monte Carlo) och statistiska beräkningar.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig tentamen samt godkända laborationer.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0117. Benämning: Skritflig tentamen.
Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig tentamen
Kod: 0217. Benämning: Laborationer.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända laborationer. Delmomentet omfattar: För godkänt krävs fullgjorda laborationer (två obligatoriska introduktionstillfällen och tre laborationer). Detaljerade föreskrifter angående fullgörande av obligatoriska moment kommer att finnas i kursprogrammet.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FMAB65 Endimensionell analys B1, FMAB70 Endimensionell analys B2
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: TNX071

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Peter Gustafsson, peter.gustafsson@stat.lu.se
Hemsida: http://canvas.education.lu.se
Övrig information: För omtentamen skall kursansvarig kontaktas.