Kursplan för

Högfrekvensförstärkare
RF Amplifier Design

ETIN50, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2023/24
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning E
Beslutsdatum: 2023-04-11

Allmänna uppgifter

Valfri för: E4-fh, F4, F4-fel, MSOC1, MWIR1, N4-hn
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursens syfte är att ge en grundläggande och bred kunskap i analys och konstruktion av högfrekvensförstärkare baserade på diskreta och distribuerade komponenter, samt att ge ingenjörsmässiga färdigheter i mätteknik nödvändig för verifiering av resultatet. Högfrekvensförstärkaren utgör en mycket viktig komponent i tillämpningar som använder sig av trådlös kommunikation, t.ex. mobiltelefoni, radiobaserade multimediaterminaler, datornätverk och kortdistanskommunikation mellan trådlösa enheter.

Det råder stor efterfrågan på denna kunskap eftersom det här är ett teknikområde som expanderar kraftigt, framförallt i anknytning till implementering av system för 5G och millimetervågsradar.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens tyngdpunkt ligger på metoder för analys och syntes av högfrekvensförstärkare. Systematiska metoder för konstruktion av förstärkare med avseende på förstärkning, stabilitet, brus och uteffekt behandlas. Kretsar implementerade med transmissionsledningar och transistorer i frekvensområdet MHz till THz presenteras. Signalutbredning på transmissionsledningar är ett naturligt inslag då våglängden på signalerna ofta är i samma storleksordning som kretselementens dimensioner. Mätteknik baserad på avancerade högfrekvensinstrument så som spektrum- och nätverksanalysator är viktiga praktiska inslag.

Teori som presenteras på föreläsningarna utforskas vidare på räkneövningstillfällen. Kursen innehåller obligatoriska laborationer där avancerad mätteknik används för att jämföra teoretiska modeller med svaret från verkliga komponenter. Kursen innehåller även obligatoriska inlämningsuppgifter.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Inlämningsuppgifter. Laborationer, med förberedelseuppgifter.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0121. Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Godkänd tentamen Delmomentet omfattar: Skriftlig tentamen
Kod: 0221. Benämning: Laborationer.
Antal högskolepoäng: 1. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända laborationer Delmomentet omfattar: Laborationer
Kod: 0321. Benämning: Inlämningsuppgifter.
Antal högskolepoäng: 1,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända inlämningsuppgifter Delmomentet omfattar: Inlämningsuppgifter

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: ETIF05 Grundläggande radioelektronik eller EITF50 Inroduktion till trådlösa system
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: ETI032

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Navya Sri Garigapati, navya_sri.garigapati@eit.lth.se
Hemsida: https://www.eit.lth.se/kurs/etin50
Övrig information: Vid färre än 16 deltagare kan kursen komma att ges med reducerad undervisning och större inslag av självstudier.