Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
ELENERGITEKNIKESS060
Electrical Engineering

Antal högskolepoäng: 4,5. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: EIE010 och EIE010. Obligatorisk för: E3. Kursansvarig: Univ. Lektor Olof Samuelsson, olof.samuelsson@iea.lth.se, Inst f ind elektrotekn o aut. Förutsatta förkunskaper: ESS010 och ESS020 eller ESSF01 Analog Elektronik. Prestationsbedömning: Två laborationer med godkända förberedelseuppgifter, tre godkända inlämningsuppgifter samt två godkända skriftliga deltentamina ger betyget 3 under kursens gång. För högre betyg eller om någon deltentamen är underkänd krävs skriftlig sluttentamen. Övrigt: Kursen ingår som en del av ett större block av kurser (”Elektrospåret”). För en detaljerad beskrivning av hela blocket, se ESS000 Elektronik, system och signaler. Hemsida: http://www.iea.lth.se/et.

Syfte
Kursen syftar till att ge baskunskaper i elenergiteknik och dess användning i samhället. Den syftar till att på ett ingenjörsmässigt sätt identifiera och förklara teknik och system för generering, överföring och användning av elektrisk energi samt modellbyggnad av dessa.

Relation till andra kurser inom elektrospåret

Kursen har tydliga kopplingar till Elektromagnetisk fältteori vad gäller elektriska maskiners funktionsprincip, till Elektrisk mätteknik vad gäller mätning av både elektriska och icke elektriska storheter samt till Analog elektronik vad gäller system för styrning och elektrisk effektomvandling.

Kursen elenergiteknik har stor relevans för en hållbar utveckling: Elektrisk energi är den för vårt välstånd viktigaste energiformen. Kursen beskriver generering, överföring och användning av el samt lösningar för att minimera energikonsumtion och miljöpåverkan.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Litteratur
Alaküla M, Gertmar L, Samuelsson O: Elenergiteknik, KFS AB.