Kursplan för

Nanoelektronik
Nanoelectronics

EITP05, 7.5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: 2024/25
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning E
Beslutsdatum: 2024-04-02
Ikraftträdande: 2024-05-08

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Nanovetenskap Fördjupning: Avancerad nivå, kurs/er som inte kan klassificeras
Obligatorisk för: N4-hn
Valfri för: E4-fh, F4, F4-nf, F4-fel, F4-kv, MNAV1, MSOC1
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursen avser att ge kunskaper om tillämpningar av nanoelektroniken inom en rad områden och visa hur komponenter kan tillverkas och modelleras för att användas både som en fortsättning på CMOS och för att tillföra  nya  funktioner utöver CMOS. Nanoteknologi erbjuder t.ex. möjligheter för heterogen materialintegration av transistorer vilket används för att minimera energiförbrukningen i kretsar och för att skapa programerbara minnen. Kursen bygger såväl på kunskap från Modern Elektronik och Höghastighetselektronik. Användningen av nanotrådar och nanotuber inom elektronik kommer att diskuteras ingående samt olika komponentteknologier som har potential för att minimera effektförbrukningen. Applikationer inom kommunikationsteknik, radar  och  inom THz området kommer att presenteras. Kursen avser att ge en grund i hur avancerad materialvetenskap  genererar nya elektroniktillämpningar.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Möjligheter och begränsningar för Si CMOS-teknologi nedskalad till under 20 nm noden;  FinFETar  och NWFETar. Heterogen materialintegration, High-k dielektrika och och ferroelektriska material. Tunnelkomponenter och  steep-slope transistorer. Transistormodeller. Elektronik baserade på III-V nanotrådar för högfrekvensapplikationer (tex 5G och THz) neuromorsfiska och kvant tillämpningar.

Vid laborationerna kommer studenterna att få använda modeller för nanoelektroniska komponenter samt  i projektform simulera hur dessa kan användas i enkla kretslösningar. Stor tonvikt kommer att läggas på att använda konventionella verktyg som ingenjören sedan möter på sin arbetsplats. Designprojekt kommer att redovisas i artikel i IEEE  format.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U, 3, 4, 5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, laborationer, projekt med muntlig presentation samt skriftlig redovisning i form av artikel.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Moduler
Kod: 0117. Benämning: Nanoelektronik.
Antal högskolepoäng: 7.5. Betygsskala: TH - (U, 3, 4, 5).

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: ETIN70 Modern elektronik eller EITP01 Höghastighetselektronik eller motsvarande
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: FFF160

Kurslitteratur

Kontaktinfo

Kursansvarig: Prof. Lars-Erik Wernersson, lars-erik.wernersson@eit.lth.se
Hemsida: https://www.eit.lth.se/kurs/eitp05