Kursplan för

Radar och fjärranalys
Radar and Remote Sensing

EITN90, 7.5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: 2024/25
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning E
Beslutsdatum: 2024-04-02
Ikraftträdande: 2024-05-08

Allmänna uppgifter

Fördjupning: Avancerad nivå, kurs/er som inte kan klassificeras
Valfri för: E4-fh, F4, F4-tf, F4-f, F4-fel, MFOT1, MSOC2, N4-hn, Pi4-bs
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Radio detection and ranging (radar) är en av de mest använda typerna av sensorsystemen för automatisk övervakning av människor, maskiner, och naturen. Då systemet monteras på en rörlig plattform som ett flygplan eller en satellit, används det ofta för att skapa bilder av marken och dess egenskaper, så kallad fjärranalys. Syftet med denna kurs är att ge en översikt av typiska radarsystem och deras principiella funktion, från spridningsmekanismer och vågutbredning till elektronikimplementering och maskininlärningstekniker för signalerna. Varje student ska designa ett radarsystem för en specifik tillämpning, och där demonstrera förmåga att väga olika kravbilder mot varandra.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Radarsystem på blocknivå, egenskaper för elektromagnetiska vågor och vågutbredning genom lagrade strukturer, spridningsteori och radarmålarea, smygteknik, radarekvationen, antennmönster, dopplerskift, radarsignalbehandling, syntetisk aperturradar, MIMO-radar, målklassificering med maskininlärning, fjärranalys och avbildande system. Teorin demonstreras med praktiska experiment, och numerisk behandling av radardata.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U, 3, 4, 5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: För betyg 3 krävs godkända inlämningsuppgifter och elektroniska frågeformulär, samt godkänd muntlig och skriftlig presentation av projektarbete. Dessa kan endast göras under kursens gång. För högre betyg krävs muntlig tentamen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Moduler
Kod: 0118. Benämning: Radar och fjärranalys.
Antal högskolepoäng: 7.5. Betygsskala: TH - (U, 3, 4, 5).

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: ETE071 ETEN05

Kurslitteratur

Kontaktinfo

Kursansvarig: Daniel Sjöberg, daniel.sjoberg@eit.lth.se
Hemsida: https://www.eit.lth.se/kurs/eitn90

Övrig information

Vid färre än 12 deltagare kan kursen komma att ges med reducerad undervisning och större inslag av självstudier.