Kursplan för

Elektrodynamik
Electrodynamics

EITN80, 7.5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: 2024/25
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning E
Beslutsdatum: 2024-04-02
Ikraftträdande: 2024-05-08

Allmänna uppgifter

Fördjupning: Avancerad nivå, kurs/er som inte kan klassificeras
Valfri för: E4-fh, F4, F4-tf, F4-f, F4-axn, F4-fel, MFOT1
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursen ger en djup och bred förståelse för elektromagnetisk fältteori. Den kompletterar grundkursen med viktiga delar som rör elektromagnetiska vågor och växelverkan mellan rörliga laddade partiklar och elektromagnetiska fält. Den ger också den relativistiska beskrivningen av elektrodynamiken, med syftet att ge en grundläggande förståelse av acceleratorfysik. I kursen diskuteras olika tekniker för kontroll av elektromagnetiska fält i experiment och teknik.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Områden som behandlas är: Maxwells ekvationer, multipolutvecklingar, potential, gaugeinvarians, relativistisk transformation av elektromagnetiska fält, laddade partiklars rörelse i elektromagnetiska fält, strålning från accelererande laddningar, vågledare, kaviteter.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U, 3, 4, 5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning:

Inlämningsuppgifter samt hemtentamen med muntlig redovisning

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Moduler
Kod: 0118. Benämning: Inlämningsuppgifter.
Antal högskolepoäng: 4.0. Betygsskala: UG - (U, G). Prestationsbedömning: Godkända inlämningsuppgifter Modulen omfattar: Inlämningsuppgifter
Kod: 0218. Benämning: Skriftlig hemtentamen.
Antal högskolepoäng: 3.5. Betygsskala: TH - (U, 3, 4, 5). Prestationsbedömning: Godkänd hemtentamen och muntlig redovisning

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: ETEN01

Kurslitteratur

Kontaktinfo

Kursansvarig: Johan Lundgren, johan.lundgren@eit.lth.se
Hemsida: https://www.eit.lth.se/kurs/eitn80