Kursplan för

Informationsteori
Information Theory

EITN45, 7.5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: 2024/25
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning C/D
Beslutsdatum: 2024-04-16
Ikraftträdande: 2024-05-08

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Kommunikationssystem Fördjupning: Avancerad nivå, kurs/er som inte kan klassificeras
Valfri för: C4-ks, C4-sec, D4-ns, E4-ks, F4, MFOT1, MMSR1, MWIR1, Pi4-ssr
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Målet med kursen är att ge studenterna insikt i principer för informationslagring och transmission, samt hur information kan representeras binärt. Kursen skall också ge förståelse för prestanda och fundamentala begränsningar i dagens och framtidens kommunikationssystem.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Definitionen av information går tillbaka till Shannons publikation 1948. Hans teorier för hur information kan behandlas är basen i alla, både dagens och morgondagens, kommunikationssystem. Kursen ger en modern introduktion till ämnet informationsteori. Den betonar både den formella teorin i ämnet och de ingenjörsmässiga metoderna för design kommunikationssystem och annan informationsbehandling. Kursen innehåller:

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U, 3, 4, 5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Inlämningsuppgifter och hemtenta.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Moduler
Kod: 0118. Benämning: Informationsteori.
Antal högskolepoäng: 5.0. Betygsskala: TH - (U, 3, 4, 5). Prestationsbedömning: Hemtentamen Modulen omfattar: Examination för den teoretiska delen av kursen
Kod: 0218. Benämning: Inlämningsuppgifter.
Antal högskolepoäng: 2.5. Betygsskala: UG - (U, G). Prestationsbedömning: Hemuppgifter Modulen omfattar: Tillämpning av teorin i form av datakompression och kanalkodning

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FMS012/FMSF45/FMSF55 Matematisk statistik, allmän kurs, speciellt sannolikhetsteori, ETT051/EITG05 Digital kommunikation
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: EIT080

Kurslitteratur

Kontaktinfo

Kursansvarig: Michael Lentmaier, michael.lentmaier@eit.lth.se
Hemsida: https://www.eit.lth.se/kurs/EITN45