Kursplan för

Internet inuti
Internet Inside

EITN30, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2023/24
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning C/D
Beslutsdatum: 2023-04-18

Allmänna uppgifter

Valfri för: C4-ks, C4-sec, D4-is, D4-ns, D4-hs, E4-ks, MSOC1, MWIR1
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Syftet med kursen är att utveckla en färdighet i att bygga prototyper av internetbaserade system. Studenterna får integrera kunskaper från flera kurser inom programmering och kommunikation genom ett självständigt arbete.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen är inriktad på att snabbt utveckla en prototyp av ett Internet-baset kommunikationssystem. Studenterna får tillgång till ett modulärt system där studenten får sätta egna designmål.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Godkänt project.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: Vana att arbeta självständigt, samt kunskaper motsvarande någon av kurserna EITF25/EITA55/ETSF05/ETSF10/ETSF15/EITF45 och/eller dess kurslitteratur.
Begränsat antal platser: 40
Urvalskriterier: Av de 40 platserna på kursen reserveras högst 4 till utbytesstudenter. Urval till resterande platser: Avklarade högskolepoäng inom programmet. Förtur ges till studenter vars program har kursen listad i läro- och timplanen.
Kursen överlappar följande kurser: EIT150

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: William Tärneberg , william.tarneberg@eit.lth.se
Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/eitn30
Övrig information: Vid färre än 16 deltagare kan kursen komma att ges med reducerad undervisning och större inslag av självstudier.