Kursplan för

Elektromagnetisk fältteori
Electromagnetic Fields

EITF80, 9.0 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: 2024/25
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning E
Beslutsdatum: 2024-04-02
Ikraftträdande: 2024-05-08

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik Fördjupning: Grundnivå, kurs/er som inte kan klassificeras
Obligatorisk för: E3
Valfri för: D4
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Teknologen skall tillägna sig grundläggande kunskaper i vektoranalys och elektromagnetisk fältteori. Teknologen skall träna upp en god förmåga att utföra beräkningar på givna problem.

Teknologen skall erhålla god kännedom om de begrepp som kommer till användning inom elektrotekniska tillämpningar såsom exempelvis elektronik, mätteknik och elenergiteknik. Elektromagnetisk fältteori är grundläggande för all teknik och all vetenskap som har samband med elektriska, magnetiska och elektromagnetiska fält.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursinnehållet är vektoranalys, elstatik, magnetostatik, induktion och allmänt tidsberoende. Exempel på sådant som behandlas i kursen är divergens, rotation, elektriska fält i vakuum och material, kondensatorer, ledarsystem, spegling, Biot-Savarts lag, kraft, induktans, induktionslagen, Maxwells fältekvationer, plana vågor och antenner.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U, 3, 4, 5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Obligatorisk kontrollskrivning. Skriftlig tentamen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Moduler
Kod: 0117. Benämning: Skriftlig tentamen.
Antal högskolepoäng: 6.0. Betygsskala: TH - (U, 3, 4, 5). Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig tentamen. Frivilliga uppgifter kan ge bonus till ordinarie tentamen. Modulen omfattar: Vektoranalys och elektromagnetisk fältteori.
Kod: 0217. Benämning: Kontrollskrivning.
Antal högskolepoäng: 3.0. Betygsskala: UG - (U, G). Prestationsbedömning: Godkänt skriftligt prov. Modulen omfattar: Vektoranalys och elektromagnetisk fältteori.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: FMAA01 eller FMAA05 Endimensionell analys, FMA420/FMAB20 Linjär algebra.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: ESS050 ETE055 ETEF01 FMFF01 EITF85

Kurslitteratur

Kontaktinfo

Kursansvarig: Buon Kiong Lau, buon_kiong.lau@eit.lth.se
Hemsida: https://www.eit.lth.se/kurs/eitf80