Kursplan för

El- och elhybridfordonsteknik
Electric and Electric Hybrid Vehicle Technology

EIEN41, 7.5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: 2024/25
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning E
Beslutsdatum: 2024-04-02
Ikraftträdande: 2024-05-08

Allmänna uppgifter

Fördjupning: Avancerad nivå, kurs/er som inte kan klassificeras
Valfri för: E4-em, F4, F4-es, M5-tt, MD4, MHET2, N4-es, W5-et
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Fordonsindustrin genomför nu en både viktig och nödvändig omställning till betydligt energisnålare fordon. Denna förändring började redan i slutet av 1990-talet med introduktionen av hybridfordon. Sedan följde s. k. "Plug In-fordon" och nu är utvecklingen av rena elfordon enormt stark. Stora personbilstillverkare har helt slutat utveckla förbränningsmotorer och utvecklar i stället eldrift. Stora personbilstillverkare har helt slutat utveckla förbränningsmotorer och utvecklar i stället eldrift. Många nya tillverkare dyker upp som bara gör elfordon. Denna elektrifiering av transportsektorn sker inte utan utmaningar. En sådan är behovet av batterier som energilager ombord på fordonen. En annan är laddningsteknik. Dessa utmaningar stressar miljöfrågor vad gäller tillgång till råmaterial till drivsystem och batterier, men också elenergiproduktionen som måste ökas väsentligt. Elektrifiering av transportsektorn är både en möjlighet, kanske en nödvändighet och definitivt en utmaning.

Behovet av ingenjörer med relevanta kunskaper ökar mycket. Allt ifrån grundläggande kunskaper om fordonsdynamik och energi/effekt-behov till specialistkunnande i elektriska motordrifter, kraftelektronik, mekaniska transmissioner, batterikunnande, laddteknik etc. till systemförståelse vad gäller energiförsörjning av transporter och dess påverkan på produktion och överföring av elektrisk energi via elnätet är relevant

Denna kurs avser att ge grundläggande kunskaper inom dessa områden.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Framdrivning och hjälpkraft. Effekt, moment och varvtal. Förbränningsprocesser – Otto, Diesel m.m. Utväxling – manuell, automat, CVT osv. Verkningsgrad och emissioner. Multipla systemspänningar. Fossilt bränsle, biobränsle – tillgång, kostnad och prestanda. EV, HEV-serie, parallell, mild, power split, FCV. Konventionell servostyrning, AC, broms, tryckluft osv. Eldrivna alternativ, funktion, verkningsgrad. Krav på elmaskiner och kraftelektronik i fordon. Dimensioneringskriterier. Livslängd, vikt, pris osv. Fältförsvagning, startegenskaper, momentrippel osv. Olika typer av reglering, behov av sensorer. Bränsleceller – princip, funktion och uppbyggnad. Fördelar och nackdelar med olika utföranden. Utvecklingstrender. Elektriska lagringsmedia (t.ex. batterier och superkondensatorer).

Körcykler, verkningsgrad och utsläpp för några utvalda drivlinor. Acceleration, start och andra krav på fordon. Regenerativ bromsning. Behov av effekt- och energilagring i hybrid- och FC fordon.

Kursen innehåller 28 timmar föreläsningar, 6 timmar datorövningar samt 2 handledda inlämningsuppgifter.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U, 3, 4, 5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Godkända simuleringsuppgifter ger betyg 3. För högre betyg krävs godkänd skriftlig tentamen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Moduler
Kod: 0118. Benämning: Simuleringsuppgifter.
Antal högskolepoäng: 7.5. Betygsskala: UG - (U, G). Prestationsbedömning: Godkända simuleringsuppgifter Modulen omfattar: Simuleringsuppgifter
Kod: 0218. Benämning: Skriftlig tentamen.
Antal högskolepoäng: 0.0. Betygsskala: TH - (U, 3, 4, 5). Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig tentamen Modulen omfattar: Skriftlig tentamen

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Grundläggande fysikkurs med mekanik.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: MIE100 EIEN40

Kurslitteratur

Kontaktinfo

Kursansvarig: Professor Mats Alaküla, mats.alakula@iea.lth.se
Hemsida: https://www.lth.se/iea/utbildning/valfria-kurser-i-lund/el-och-elhybridfordonsteknik/