Kursplan för

Styr- och reglerteknik
Automatic Control

EIEF30, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2022/23
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning E
Beslutsdatum: 2022-04-05

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: IDA2, IEA2
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att ge högskoleingenjören grundläggande kunskaper i Styr- och reglerteknik. Kursen ger också ingående förståelse för systemprinciper och implementering av PLC-baserade styrsystem samt analoga regulatorer.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Godkända laborationer och skriftlig tentamen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0117. Benämning: Reglerteknik.
Antal högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Godkända laborationer och skriftlig tentamen.
Kod: 0217. Benämning: Styrteknik.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända laborationer.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: FMAA50/FMA645 Matematisk analys och EITA40/ETE604 Krets- och mätteknik.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: FRT602

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Mats Lilja, Mats.Lilja@hbg.lth.se
Hemsida: http://rauni.iea.lth.se:8074/eief30/