Kursplan för

Lab-on-a-chip i biomedicinska tillämpningar
Lab-on-a-chip in Biomedical Applications

EEMN26, 7.5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: 2024/25
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning BME
Beslutsdatum: 2024-04-16
Ikraftträdande: 2024-05-08

Allmänna uppgifter

Fördjupning: Avancerad nivå, kurs/er som inte kan klassificeras
Valfri för: B4, BME4-bf, E4-mt, F4, F4-mt, N4-nbm
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursen avser att ge en detaljerad teknisk inblick i miniatyriserad bioanalys och belysa några av de lab-on-a-chip tekniker som används idag inom klinisk medicin såväl som biomedicinsk forskning. Grundläggande principer för bioanalys integrerad i mikrofluidiksystem där bl a provhantering och detektionsprinciper är centrala teman kommer belysas via föreläsningar och laborationer.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen bygger på en föreläsningsserie som förmedlar både basal lab-on-a-chip teknik och även som visar på hur denna tillämpas inom modern bioanalys idag. Gästföreläsare från framträdande bioanalysföretag i regionen kommer ytterligare visa på vikten och värdet av miniatyriserad och automatiserad bioanalys inom sjukvårdssektorn och medicinsk forskning. Kursen kommer även omfatta en serie laborationer som bl a belyser kliniskt relevanta analystekniker, som bygger på mikrofluidik och lab-on-a-chip teknik som skall ge en handgriplig förstående för grundläggande steg i konstruktion av mikrofluidikbaserade analyssystem och därmed ge en helhetsbild och djupare försåelse kring lab-on-a-chip teknologin.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U, 3, 4, 5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: För godkänt betyg krävs godkänt på laborationsrapporter och tentamen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Moduler
Kod: 0118. Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 6.0. Betygsskala: TH - (U, 3, 4, 5). Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig tentamen
Kod: 0218. Benämning: Labrapporter .
Antal högskolepoäng: 1.5. Betygsskala: UG - (U, G). Prestationsbedömning: Godkända laborationer

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: 3 års studier på civilingenjörsutbildning.
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo

Kursansvarig: Maria Antfolk, maria.antfolk@bme.lth.se
Hemsida: https://bme.lth.se/course-pages/lab-on-a-chip-i-biomedicinska-tillaempningar/lab-on-a-chip-in-biomedical-applications/