Kursplan för

Medicinsk mätteknik
Biomedical Measurements

EEMF05, 7.5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: 2024/25
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning BME
Beslutsdatum: 2024-04-16
Ikraftträdande: 2024-05-08

Allmänna uppgifter

Fördjupning: Grundnivå, kurs/er som inte kan klassificeras
Valfri för: BME4, D5, E4-mt, F4, F4-mt, N4
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Syftet med kursen Medicinsk Mätteknik är att ge förståelse för de problem som är förknippade med den mättekniska processens användning i medicinsk miljö. Tillämpningar inom såväl hälso- och sjukvård som klinisk forskning behandlas. Kursen skall tillsammans med examensarbetet utgöra en grund för fortsatt arbete inom det medicintekniska området och för forskarutbildning.

Kursen ges i form av föreläsningar med inbjudna föreläsare, alla med mycket hög kompetens inom sina respektive områden.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen avser att ge en översikt över dagens medicinska teknik och behandlar bland annat mätning av bioelektriska signaler, mätning av tryck och flöde, respiratorfysiologisk mätteknik samt moderna bildgivande system inom medicinen. Som exempel på delmoment kan nämnas blodtrycksmätning, EKG, elektromedicin, klinisk kemi, gasteknik, nya kirurgiska metoder, dialysteknik, audiologi, pacemakers, laserteknik, traditionell röntgen, digital radiografi, datortomografi, strålningsmetoder för in-vivo mätningar, magnetisk resonanstomografi, ultraljudsteknik, dosplanering, acceleratorer, telemedicin samt risker, säkerhet och regler.

Kursen innehåller tre laborationer och avslutas med studiebesök på universitetssjukhuset i Lund.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U, G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning:

Studenten ska vara godkänd på laborationerna och tentamen, skriva och granska 1 st föreläsningssammanfattning, och närvara på 1/3 av föreläsningarna.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Moduler
Kod: 0112. Benämning: Medicinsk mätteknik.
Antal högskolepoäng: 7.5. Betygsskala: UG - (U, G). Prestationsbedömning: Skriftligt prov.
Kod: 0212. Benämning: Laboration.
Antal högskolepoäng: 0.0. Betygsskala: UG - (U, G). Prestationsbedömning: Genomföra tre laborationer.
Kod: 0312. Benämning: Skriva och granska föreläsningssammanfattning .
Antal högskolepoäng: 0.0. Betygsskala: UG - (U, G). Prestationsbedömning: Skriva en föreläsningssammanfattning och granska en.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: ESSF10 /EEM007 Mätteknik samt EEM031 /BMEF10 Sensorteknik.
Begränsat antal platser: 32
Urvalskriterier: Antal poäng inom programmet. Förtur ges till studenter vars program har kursen listad i sin läro- och timplan.
Kursen överlappar följande kurser: EEM040

Kurslitteratur

Kontaktinfo

Kursansvarig: Universitetslektor Tomas Jansson, tomas.jansson@med.lu.se
Kursansvarig: Universitetslektor Magnus Cinthio, magnus.cinthio@bme.lth.se
Hemsida: https://bme.lth.se/utbildning/