Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
KRYPTOTEKNIKEDI051
Cryptography

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Valfri för: C4, C4ks, D4, D4ks, E4, E4ks, F4, MWIR2, Pi4, Pi4pv. Kursansvarig: Professor Thomas Johansson, thomas@eit.lth.se, Inst för elektro- och informationsteknik. Förutsatta förkunskaper: EDA011 eller EDA016 Programmeringsteknik. Prestationsbedömning: Examination sker genom skriftlig tentamen och tre mindre projektuppgifter. Godkända projektuppgifter är krav för att få tentera. Betyg på tentamen är kursbetyg. Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/edi051.

Syfte
Syftet med kursen är att ge en orientering om klassiska kryptosystem samt att ge ingående kunskaper om moderna kryptosystem.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Efter genomgången kurs skall studenten på egen hand kunna:

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Efter genomgången kurs skall studenten på egen hand kunna:

Innehåll
Klassiska kryptosystem: Inledning och grundläggande begrepp. Caesarkrypto, enkel substitution, polyalfabetssystem (Vigenére, Vernam), transposition, rotormaskiner (Enigma).

Shannons teori för sekretess: Nyckelentropier och meddelanden, redundans och entydighetslängd, perfekt sekretess.

Skiftregister och strömchiffer: Ändliga kroppar, linjärt återkopplade skiftregister och skiftregistersekvenser, perioder och cykelkarakteristiker, skiftregistersyntes, olinjära kombinationer av skiftregistersekvenser, attacker på strömchiffer.

Blockchiffer: Data Encryption Standard (DES), Advanced Encryption Standard (AES).

Öppen-nyckel-kryptosystem: Enkel talteori, RSA-systemet, Diffie-Hellman nyckelutbyte, faktorisering, primtalstestning, digitala signaturer.

Simmons’ teori för autenticering: Imitation och substitution.

Secret sharing: Shamirs tröskelschema, allmän secret sharing, perfekta och ideala system.

Projekt: 1. Faktoriseringsalgoritmer. 2. Studium av skiftregister. 3. Korrelationsattacker.

Litteratur
Föreläsningsanteckningar i kryptoteknik, utges av institutionen.
Alternativ litteratur: Stinson, D., Cryptography, Theory and Practice, CRC Press, ISBN 1-58488-206-9 eller Smart, N., Cryptography: An Introduction, McGraw-Hill, ISBN 0077099877