Kursplan för

Distribuerade system
Distributed Systems

EDAP25, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2023/24
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning C/D
Beslutsdatum: 2023-04-18

Allmänna uppgifter

Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Att ge en introduktion till fundamentala begrepp inom distribuerade system, samt deras egenskaper och praktiska applikationer.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

visa grundläggande kunskap om:

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Laborationer och valfri tentamen. Fullgjorda laborationsuppgifter ger betyg godkänt (3), högre betyg (3-5) kan uppnås via deltagande i den frivilliga tentamen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: 30
Urvalskriterier: Avklarade högskolepoäng inom programmet. Förtur ges till studenter vars program har kursen listad i läro- och timplanen.

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Jörn W. Janneck, jwj@cs.lth.se