Kursplan för

Artificiell intelligens
Artificial Intelligence

EDAP01, 7.5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: 2024/25
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning C/D
Beslutsdatum: 2024-04-16
Ikraftträdande: 2024-05-08

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Maskininlärning, system och reglerteknik Fördjupning: Avancerad nivå, kurs/er som inte kan klassificeras
Valfri för: BME4, C4-pvs, C4-pvt, D4-pv, D4-mai, E4-bg, F4, F4-mai, I4, IDA3, MMSR1, MSOC2, Pi4-bam
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Att ge en introduktion till flera delområden inom artificiell intelligens och att orientera om grundläggande metoder inom dessa områden. Att förmedla bredd och djup inom ämnet. At orientera om etiska konsekvenserna av AI-baserad teknologi.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Intelligenta agenter. Heuristisk sökning. Spel-relaterad sökning. Kunskapsbaserade system. Maskininlärning. Behandling av naturligt språk. Semantisk webb. Probabilistisk resonemang. Intelligenta robotar. Planering. Etik av AI.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U, 3, 4, 5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning:

Skriftlig tentamen. Godkända inlämningsuppgifter krävs för att få deltaga i examen. Slutbetyg på kursen baseras på den skriftliga tentamen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Moduler
Kod: 0124. Benämning: Obligatoriska moment.
Antal högskolepoäng: 3.0. Betygsskala: UG - (U, G). Prestationsbedömning: För godkänt betyg krävs godkända inlämningsuppgifter. Modulen omfattar: Inlämningsuppgifter där AI-metoder som tagits upp på föreläsningarna implementeras för att ge praktisk erfarenhet av svårigheter, omfång, resultattolkning etc.
Kod: 0224. Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 4.5. Betygsskala: TH - (U, 3, 4, 5). Prestationsbedömning: För att få delta i tentamen krävs godkända inlämningsuppgifter. Slutbetyg i kursen baseras på resultatet av den skriftliga tentamen. Modulen omfattar: Skriftlig tentamen

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: FMAB65 Endimensionell analys B1, FMAB70 Endimensionell analys B2, FMAB20 Linjär algebra och FMAB30 Flerdimensionell analys.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: EDA132 EDAF70 TFRP20

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Elin A. Topp, elin_a.topp@cs.lth.se
Kursansvarig: Professor Jacek Malec, Jacek.Malec@cs.lth.se
Lärare: Professor Pierre Nugues, Pierre.Nugues@cs.lth.se
Lärare: Stefan Larsson, Stefan.Larsson@lth.lu.se
Hemsida: https://cs.lth.se/edap01
Övrig information: Detaljerade föreskrifter för fullgörande av inlämningsuppgifterna kommer att finnas på kurswebben.