Kursplan för

Tillämpad maskininlärning
Applied Machine Learning

EDAN95, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2021/22
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning C/D
Beslutsdatum: 2021-04-20

Allmänna uppgifter

Valfri för: BME4-sbh, C4-pv, D4-bg, D4-mai, E4-bg, F4, F4-pv, F4-mai, MSOC2, Pi4-fm, Pi4-pv, MMSR2
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Att ge en introduktion till flera delområden inom maskininlärning och att orientera om grundläggande metoder och algoritmer tillgängliga inom dessa områden. Att förmedla bredd och djup inom ämnet.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

 

Kursinnehåll

 

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Laborations/-inlämningsuppgifter och frivillig skriftlig tentamen. Fullgjorda laborationer/-inlämningsuppgifter ger betyg godkänt (3), högre betyg kan uppnås vid deltagande i den frivilliga tentamen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: 90
Urvalskriterier: Avklarade högskolepoäng inom programmet inkl tillgodoräknad. Brytdatum för inräkning av poäng är dagen efter anmälningsperiodens slut, om inte annat anges på kurshemsidan. Förtur ges till studenter vars program har kursen listad i läro- och timplanen.

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Lärare: Pierre Nugues, pierre.nugues@cs.lth.se
Kursansvarig: Elin Anna Topp, elin_anna.topp@cs.lth.se
Lärare: Volker Krueger, volker.krueger@cs.lth.se
Hemsida: http://cs.lth.se/edan95
Övrig information: Detaljerade föreskrifter för fullgörande av inlämningsuppgifterna kommer att finnas på kurswebben.