Kursplan för

Projekt i datavetenskap
Project in Computer Science

EDAN70, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2023/24
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning C/D
Beslutsdatum: 2023-04-18

Allmänna uppgifter

Valfri för: C4, D4-pv, E4-bg, E4-pv, F4, I5-pvs, Pi4, MMSR1
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper och färdigheter inom något ämnesområde inom datavetenskap.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

 

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

 

Kursinnehåll

I kursen genomförs ett projekt inom ett underområde till datavetenskap med anknytning till den forskning som bedrivs vid institutionen och därtill kopplade kurser. Kursen utgör ett tillfälle att ytterligare fördjupa sig inom ett ämne som man redan införskaffat grunderna i genom att ha följt en av institutionens ordinarie kurser. Kursmoment som ingår inkluderar

Möjliga projektområden kan variera från kursomgång till kursomgång och annonseras i god tid före kursstart och tillhörande kursanmälningsperiod via institutionens hemsida. Projektområden väljs från institutionens kurser på avancerad nivå.  Det garanteras dock inte att alla dessa områden är öppna vid varje kursomgång. I mån av tillgång till handledare inom institutionens forskargrupper kan även en individuell kursplan upprättas för ett projektarbete med särskild koppling till ett av institutionens forskningsprojekt.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: För godkänt på kursen måste studenterna slutföra projektarbetet, skriva en kort rapport och presentera sitt arbete muntligt.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: 30
Urvalskriterier: Avklarade högskolepoäng inom programmet. Förtur ges till studenter vars program har kursen listad i läro- och timplanen.

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Studierektor, studierektor@cs.lth.se
Hemsida: http://cs.lth.se/edan70