Kursplan för

Constraint-programmering
Constraint Programming

EDAN01, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2023/24
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning C/D
Beslutsdatum: 2023-04-18

Allmänna uppgifter

Valfri för: C4-pv, D4-pv, D4-se, E4, F4, F4-pv, IDA3, Pi4, MMSR2
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursens syfte är att studenterna skall lära sig ett nytt programmeringsparadigm som baseras på villkorsteknik över finita domäner. De skall även få praktisk erfarenhet av användning av dessa metoder för lösning av kombinatoriska problem.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

 

 

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: För godkänt betyg krävs att fem obligatoriska laborationer har fullgjorts. För högre betyg krävs dessutom en skriftlig tentamen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: EDA340

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Per Andersson, per.andersson@cs.lth.se
Hemsida: http://cs.lth.se/edan01