Kursplan för

Tillämpad artificiell intelligens
Applied Artificial Intelligence

EDA132, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd A
Beslutsdatum: 2016-04-05

Allmänna uppgifter

Valfri för: BME4, C4, D4-pv, E4, F4, Pi4
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Att ge en introduktion till flera delområden inom artificiell intelligens och att orientera om grundläggande metoder inom dessa områden. Att förmedla bredd och djup inom ämnet.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Intelligenta agenter. Heuristisk sökning. Spelprogrammering. Kunskapsbaserade system. Maskininlärning. Behandling av naturligt språk. Semantisk webb. Autonoma robotar. Planering.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Tentamen är skriftlig. Slutbetyg på kursen grundar sig på resultatet av den skriftliga tentamen.

Delmoment
Kod: 0113. Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.
Kod: 0213. Benämning: Inlämningsuppgifter.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: För godkänt på kursen krävs att de obligatoriska inlämningsuppgifterna godkänts. Detaljerade regler för inlämningsuppgifterna kommer att finnas i kursprogrammet (syllabus) på kursens hemsida. Delmomentet omfattar: Inlämningsuppgifter där AI-metoder som tagits upp på föreläsningarna implementeras för att ge praktisk erfarenhet av svårigheter, omfång, resultattolkning etc.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: FMAA01, FMA420 och FMA430.
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Jacek Malec, Jacek.Malec@cs.lth.se
Lärare: Professor Pierre Nugues, Pierre.Nugues@cs.lth.se
Lärare: Elin Anna Topp, Elin_Anna.Topp@cs.lth.se
Hemsida: http://cs.lth.se/eda132
Övrig information: Detaljerade föreskrifter för fullgörande av inlämningsuppgifterna kommer att finnas på kurswebben.