Kursplan för

Fysisk akustik
Physical Acoustics

BMEN45, 7.5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: 2024/25
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning BME
Beslutsdatum: 2024-04-16
Ikraftträdande: 2024-05-08

Allmänna uppgifter

Fördjupning: Avancerad nivå, kurs/er som inte kan klassificeras
Valfri för: BME4-bf, E4, F4, N4
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper inom matematiska och fysiska metoder som rutinmässigt tillämpas inom forskning och industri för att modellera akustik, dvs linjära våg eller vibrationsfenomen. Ett flertal ämnen inom grundläggande mekanik, linjär vågutbredning och diskreta oscillerande system kommer att studeras. Kursen syftar till att ge förmågan att ta fram enkla modeller av olika vibrationsfenomen och beskriva dem på ett matematiskt språk, vilket gör att studenterna kan härleda enkla lösningar antingen numeriskt eller analytiskt. Denna kunskap utgör en grund för den fysik som används i olika tillämpningar av akustik. Denna kurs har också till syfte att förbereda studenterna för examensarbete eller forskning på doktorsnivå inom relevanta områden.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Diskreta system, vågekvationer, plana vågor, sfäriska vågor, givare, tillämpningar.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U, 3, 4, 5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning:

Godkända obligatoriska moment inklusive inlämningsuppgifter och miniprojekt samt muntlig tentamen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Moduler
Kod: 0123. Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 4.5. Betygsskala: TH - (U, 3, 4, 5). Prestationsbedömning: Betygsättning av tentamen. Modulen omfattar: Muntlig tentamen.
Kod: 0223. Benämning: Inlämningsuppgifter, numeriska laborationer, miniprojekt.
Antal högskolepoäng: 3.0. Betygsskala: UG - (U, G). Prestationsbedömning: Godkända inlämningsuppgifter, genomförda laborationer med godkänd laborationsrapport, godkänd miniprojektrapport och presentation. Modulen omfattar: Inlämningsuppgifter, laborationer med rapport, miniprojekt rapport och presentation.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Grundläggande kunskaper i matematik och fysik, inklusive endimensionell och flerdimensionell analys, linjär algebra och klassisk mekanik.
Begränsat antal platser: 32
Urvalskriterier: Antal poäng inom programmet. Förtur ges till studenter vars program har kursen listad i sin läro-och timplan.

Kurslitteratur

Kontaktinfo

Kursansvarig: Thierry Baasch, thierry.baasch@bme.lth.se
Kursansvarig: Wei Qiu, wei.qiu@bme.lth.se

Övrig information

Föreläsningsanteckningar kommer att tillhandahållas i kursen. Den föreslagna kurslitteraturen är inte obligatorisk.