Kursplan för

Neuroteknik
Neuroengineering

BMEN30, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2023/24
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning BME
Beslutsdatum: 2023-04-13

Allmänna uppgifter

Valfri för: BME4-bdr, F4, F4-mt, N4-nbm, Pi4
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Syftet med kursen är att ge en överblick över koncept och principer som används inom neuroteknik för att läsa av utgående (efferenta) och generera ingående (afferenta) nervsignaler. Dessa koncept ligger till grund för neural gränssnit eller människa-maskin gränssnitt.  Området är tvärvetenskapligt och omfattar fälten neurovetenskap, fysiology, signalbehandling, maskin-inlärning och robotik.Kursen kommer att ge en inblick i dagens och framtidens neurala gränssnitt, neurala proteser och neurorobotik.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

 

 

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

 

 

Kursinnehåll

Kursen behandlar neuroteknikens bakomliggande principer och tekniker såsom grundläggande neurofysiologi och anatomi, hjärnstimuleringsutrustning, ryggmärgstimulatorer, elektrisk stimulering, människa-maskin gränssnitt med protestillämpningar, konstgjord syn och hörsel gränssnitt.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Obligatoriska laborationer med rapport, inlämningsuppgifter, projektrapport och presentation, samt skriftlig tentamen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0122. Benämning: Skriftlig tentamen.
Antal högskolepoäng: 4. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Betygsättning av tentamen Delmomentet omfattar: Skriftlig tentamen
Kod: 0222. Benämning: Laborationer, övningar, projekt.
Antal högskolepoäng: 3,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Genomförda laborationer med godkänd laborationsrapport och godkända inlämningsuppgifter, godkänd projektrapport och presentation. Delmomentet omfattar: Laborationer med rapport, inlämningsuppgifter, projekt rapport och presentation.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Grundläggande matematik, fysik och fysiologi (t.ex. EXTG50).
Begränsat antal platser: 32
Urvalskriterier: Antal poäng tagna på programmet. Förtur ges till studenter vars program har kursen listad i sin läro- och timplan.
Kursen överlappar följande kurser: BMEF20

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Christian Antfolk, christian.antfolk@bme.lth.se
Kursansvarig: Nebojsa Malesevic, nebojsa.malesevic@bme.lth.se
Övrig information: Gästföreläsningar med experter från andra fakulteter och andra universitet kan även förekomma. Vid färre än 12 deltagare kan kursen komma att ges med reducerad undervisning och större inslag av självstudier.”