Kursplan för

Medicinsk signalbehandling
Biomedical Signal Processing

BMEN01, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2023/24
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning BME
Beslutsdatum: 2023-04-13

Allmänna uppgifter

Valfri för: BME4-sbh, C4, D4, E4-ss, E4-mt, F4, F4-mt, F4-bm, F4-ss, Pi4-biek
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursen ger en översikt av metoder som är lämpliga för att lösa problem inom medicinsk signalbehandling. Studenten skall ges tillräckliga insikter om medicinska signalers ursprung och lämpliga analysmetoder för att självständigt kunna bedöma vilken metod som är lämplig att använda.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Bioelektriska signaler

 

Signaler i hjärnan

 

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Tentamen i slutet av kursen. En omfattande, obligatorisk projektuppgift som bedrivs ur ett problembaserat perspektiv där studenten får ta ett betydande ansvar för att formulera och lösa uppgiften.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0118. Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 5,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Godkänd examen Delmomentet omfattar: Skriftlig examen
Kod: 0218. Benämning: Projekt.
Antal högskolepoäng: 2. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänt projekt Delmomentet omfattar: Projekt för max två studenter

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: ESS040 /EITF75 Digital signalbehandling, ETI265 /EITA50 Digital signalbehandling i multimedia, BMEA05 Signaler och system eller EITF15 Signalbehandling - teori och tillämpningar.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: ETI160, ETIF15

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Leif Sörnmo, leif.sornmo@bme.lth.se
Kursansvarig: Matrin Stridh, martin.stridh@bme.lth.se
Kursansvarig: Frida Sandberg, frida.sandberg@bme.lth.se
Hemsida: http://bme.lth.se/course-pages/medicinsk-signalbehandling/medicinsk-signalbehandling-bmen01/
Övrig information: Vid färre än 16 deltagare kan kursen komma att ges med reducerad undervisning och större inslag av självstudier.