Kursplan för

Cirkulär Ekonomi: Hållbar materialhantering
Circular Economy: Managing Materials Sustainably

SASI04, 7,5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning W
Beslutsdatum: 2020-03-23

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Miljöarbete ur ett management- o policyperspektiv. Fördjupning: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen ingår i Special Area Studies (SAS) som ges för både utbytesstudenter och vanliga studenter vid Lunds Universitet. Syftet med denna kurs är att studenterna ska lära sig vad cirkulär ekonomi är och hur dess användning kan underlättas som ett resultat av val och strategier av leverantörer, formgivare, företag, politiker och alla oss konsumenter. Under kursen får du lära dig om ursprunget till viktiga material i produkter som vi använder varje dag och hur dessa material kan användas på ett effektivare sätt, under en längre tid och i slutna kretslopp, eftersom detta är viktiga arbetsområden som ingår i konceptet cirkulär ekonomi. Men att etablera en cirkulär ekonomi sker inte över en dag. Det kräver stöd av sociala, företagsekonomiska och politiska ingripanden. Kursen tillhandahåller många exempel på materialhantering för hållbarhet, övningar för att utveckla färdigheter, och verktyg för att analysera modeller för cirkulär företagsverksamhet. Kursarbetet främjar utvecklandet av studenternas tankar om hur övergången till en cirkulär ekonomi kan underlättas.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

•kunna förstå de grundläggande utmaningar som ingår i att etablera en cirkulär ekonomi,

•kunna beskriva och kontrastera grundläggande koncept, strategier och utvärderingsmetoder som kan möjliggöra en cirkulär ekonomi,

•analysera, utvärdera och kritiskt bedöma olika strategier och metoder för övergången till en cirkulär ekonomi.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

•visa förmåga att planera och genomföra kursuppgifter inom utsatt tid och att använda sig av relevanta och lämpliga metoder för att fullgöra uppgiften,

•visa förmåga att i skriftlig eller muntlig form lägga fram sammanhängande och hållbara argument som är relaterade till givna frågor eller problem med anknytning till kursinnehållet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

•kunna fundera över hur individer, företag och politiker kan främja eller förhindra övergången till en cirkulär ekonomi.

Kursinnehåll

Kursen består av fem moduler:

 

Modul 1: Material. Denna modul undersöker varifrån materialet kommer och bygger en logisk grund som förklaring till att samhället behöver bli mer cirkulärt.

 

Modul 2: Cirkulära affärsmodeller. I denna modul genomförs en grundlig undersökning av cirkulära affärsmodeller och en mängd olika sätt för företagen att skapa ekonomiskt och socialt värde diskuteras.

 

Modul 3: Cirkulär design, innovation och utvärdering. Denna modul presenterar ämnen som funktionella material och eko-design samt metoder för att bedöma miljöpåverkan.

 

Modul 4: Politik och nätverk. Denna modul utforskar regeringarnas och nätverkens roll och hur politik utbyte av bästa praktik kan möjliggöra införandet av en cirkulär ekonomi.

 

Modul 5: Cirkulära samhällen. Denna modul undersöker nya normer, former av engagemang, sociala system och institutioner som den cirkulära ekonomin behöver och hur vi som individer kan bidra till att samhället blir mer cirkulärt.

Kursens examination

Betygsskala: UV - (U,G,VG) - (Underkänd, Godkänd, Väl godkänd)
Prestationsbedömning: Aktivt deltagande i studiebesök, seminarier och falldiskussioner är obligatoriskt. För att få godkänt på kursen måste studenten också fullgöra alla kursuppgifter. Slutbetyget baseras på betyget för den skriftliga hemtentan (50 %), betyget på kursprojektrapporten och presentationen (30 %) och deltagande i quizzer och kamratfeedback (20 %).

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Philip Peck, philip.peck@iiiee.lu.se
Hemsida: https://www.iiiee.lu.se/education/special-area-studies-sas