Kursplan för

Grön ekonomi - lärdomar från Skandinavien
Greening the Economy – Lessons from Scandinavia

SASI01, 7,5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning W
Beslutsdatum: 2020-03-23

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Miljöarbete ur ett management- o policyperspektiv. Fördjupning: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen är en SAS-kurs avsedd för utbytesstudenter och ordinarie studenter vid Lunds universitet. Den anlägger ett tvärvetenskapligt perspektiv på hållbarhet, klimatförändringar och metoder för att kombinera ekonomisk utveckling med en god miljö. Kursens syfte är att studenterna ska få möjlighet att undersöka grön ekonomi på fyra nivåer – individ, företag, stad och nation – och studera kopplingar mellan de olika nivåerna. Konkreta exempel på svårigheter och lösningar på respektive nivå diskuteras. Särskilt fokuseras exempel från Skandinavien, där man var tidigt ute i arbetet för hållbarhet och åtgärder mot klimatförändringar, vilket ger en unik utgångspunkt för kunskap om grön ekonomi.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

•kunna beskriva de grundläggande svårigheterna med att införa en grön ekonomi
•kunna beskriva och jämföra grundläggande begrepp, strategier och tekniker som kan göra en grön ekonomi möjlig
•kunna analysera, utvärdera och kritiskt bedöma olika strategier och tillvägagångssätt för att införa en grön ekonomi

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

•kunna använda relevanta metoder för att planera och genomföra uppgifter inom givna tidsramar •kunna muntligt eller skriftligt presentera en sammanhängande och genomförd argumentation för en förelagd fråga eller problematik av relevans för kursinnehållet

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

kunna reflektera över individuella val, affärsstrategier, hållbara städer och nationell politik som kan främja eller förhindra en grön ekonomi

Kursinnehåll

Kursen består av fem delkurser:

Introduktion: vad är en grön ekonomi och varför är det viktigt?

•I den första delkursen diskuteras de centrala problem som en grön ekonomi försöker åtgärda och de begrepp och definitioner som en grönare ekonomi är uppbyggd av. Syftet är att skapa förståelse för de problem som kan uppstå i samspelet mellan ekonomi och miljö samt för begreppet grön ekonomi och därmed sammanhängande begrepp och indikatorer.

Individuella val

•I delkursen diskuteras hur individens val kan understödja eller förhindra utvecklingen mot en grön ekonomi. Syftet är att skapa förståelse för konsumtionsmönster på olika nivåer genom att studera teorier om konsumentbeteende och begränsningarna i att enbart fokusera på konsumentval.

Affärsstrategier

•Delkursen är inriktad på näringslivsnivån och på hur företag och organisationer väljer strategier för att åstadkomma en övergång till en grön ekonomi. Syftet är att skapa en förståelse för de problem de företag som vill främja en grön ekonomi ställs inför och för gröna affärsstrategier i olika sammanhang.

Hållbara städer

•I delkursen behandlas hur planering och utformning av städer kan främja en grön ekonomi och hållbar utveckling. Syftet är att skapa förståelse för den roll städer spelar i experiment, planering, samarbete och visioner för en grön ekonomi.

Nationell politik

•Den avslutande delkursen är inriktad på hur nationella regeringar kan införa politik som främjar en grön ekonomi på de olika nivåer som diskuterats i kursen. Syftet är att skapa en förståelse för hur nationell politik påverkar städer, företag och individer samt förmåga att kritiskt reflektera över svårigheterna med att på nationell nivå påverka andra nivåer, däribland den internationella sfären.

I kursen ingår föreläsningar, seminarier, en uppsats och mindre gruppuppgifter. Deltagande i seminarier är obligatoriskt och ett aktivt deltagande krävs för ett godkänt resultat.

Kursens examination

Betygsskala: UV - (U,G,VG) - (Underkänd, Godkänd, Väl godkänd)
Prestationsbedömning: Aktivt deltagande i studiebesök, seminarier och falldiskussioner är obligatoriskt. För godkänd kurs krävs att alla uppgifter inom kursen är godkända. Slutbetyget baseras på en hemtentamen (50%), betyget för kursuppgiften och redovisningen av den (30%) samt deltagande i duggor och återkoppling (20%).

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Kes McCormick, kes.mccormick@iiiee.lu.se
Hemsida: https://www.iiiee.lu.se/education/special-area-studies-sas