Kursplan för

Styrmedel och policies för hållbara företag och varor
Policies for Sustainable Businesses and Products

IMEN81, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning W
Beslutsdatum: 2020-03-23

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Miljöarbete ur ett management- o policyperspektiv. Fördjupning: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav.
Obligatorisk för: XA_MESPOM2
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Sedan 1970-talet har myndigheter på olika nivåer infört ett antal lagar och riktlinjer för att bemöta miljö- och hållbarhetsproblem inom näringslivet. Dessa statliga åtgärder utformas och genomförs på olika sätt samt inriktas på olika faser av produkters och tjänsters livscykler, vilket i sin tur påverkar hur verksamma de är. Genom att granska och analysera konkret lagstiftning och politik syftar kursen till att ge kunskap om och förståelse för olika aspekter av insatserna – deras utveckling, innehåll och särdrag, betydelse och begränsningar, samt konkreta frågor angående styrning och genomförande.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

·kunna beskriva, diskutera och jämföra lagar samt politiska tillvägagångssätt och verktyg som införts på olika styrningsnivåer – regionalt, nationellt och lokalt – för att utveckla hållbarheten inom näringslivet och åtgärda produkters och tjänsters miljöpåverkan

·kunna diskutera hur olika politiska tillvägagångssätt som behandlats i kursen leder till innovation på miljöområdet

·kunna förstå och analysera lagtexter och politiska dokument

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

• kunna sammanställa kunskap om olika aspekter av utvalda statliga insatser, t ex deras utveckling, innehåll och särdrag, betydelse och begränsningar, samt konkreta frågor angående styrning och genomförande, och presentera dem i koncis skriftlig form

• kunna ge konstruktiv återkoppling på andra studenters arbeten

• kunna ta fram pedagogiska visuella presentationer för andra studenter och överföra sina kunskaper till dem

• kunna använda relevanta metoder för att planera och genomföra uppgifter inom givna tidsramar

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

•kunna kritiskt granska statliga insatser som bygger på tillvägagångssätt av den typ som behandlats i kursen och ge konstruktiva förslag på förbättringar

•kunna reflektera över olika frågor som kan påverka statliga insatser i specifika sammanhang

Kursinnehåll

Kursen är utformad så att studenterna genom proaktivt och självständigt lärande utvecklar kunskap och förståelse om de frågor som behandlas. Valda statliga insatser – politiska tillvägagångssätt och verktyg för att minska miljöpåverkan från industriell verksamhet samt från produkter och tjänster – behandlas genom uppgifter, föreläsningar och seminarier.

 

Det huvudsakliga momentet på kursen är en individuell uppgift om en vald juridisk eller politisk insats. Studenterna skriver en koncis uppsats om det valda ämnet som sedan kommenteras av andra studenter och behandlas på studentledda seminarier. Utöver detta ges föreläsningar och seminarier av kursens lärare.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Kursens examineras genom uppgifter, lärarledda seminarier och en skriftlig tentamen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: IMEN53

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Naoko Tojo, naoko.tojo@iiiee.lu.se
Hemsida: http://www.iiiee.lu.se/education/mespom/curriculum