Kursplan för

Miljöstyrning i näringslivet
Environmental Management, Sustainability and Business Value Creation

IMEN80, 10 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning W
Beslutsdatum: 2020-03-23

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Miljöarbete ur ett management- o policyperspektiv. Fördjupning: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav.
Obligatorisk för: XA_MESPOM2
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen ger en bred introduktion till teoretiska och praktiska aspekter av miljöstyrning och strategiskt hållbarhetsarbete i företag.

Näringslivet spelar en central roll för hur miljö, sociala förhållanden och ekonomi påverkas i vårt samhälle och är därför av avgörande betydelse för de ansenliga förändringar som krävs för en övergång till en hållbar värld. Kursens syfte är att ge kunskaper och färdigheter för att kunna kritiskt analysera de förhållningssätt, verktyg och strategier för hållbarhet som används av företag samt att formulera och föreslå förbättringar. Kursen är inriktad på såväl operativ som strategisk miljöstyrning, och integrerar tekniska och ledningsmässiga perspektiv med miljöaspekterna utifrån ett brett hållbarhetsperspektiv.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

• visa förmåga att förklara rollen för och sambanden mellan centrala inslag i organisationers miljöstyrning, däribland miljömässiga aspekter, mål, indikatorer, förändringsprogram, revision, redovisning och kommunikation, samt värdera styrkor och svagheter i ett företags system för miljöstyrning

• visa förmåga att förklara centrala strategier för renare teknik och argumentera för ett förebyggande miljöarbete för att begränsa inverkan på miljön

• visa förmåga att förklara principerna för och bakgrunden till olika modeller för värdering av den miljöinverkan produkter och tjänster har i ett livscykelperspektiv, samt tolka resultaten av miljökonsekvensutredningar och kritiskt reflektera över när och hur de kan tillämpas som stöd för beslutsfattande

• visa förmåga att jämföra olika centrala principer för miljövänlig utformning och diskutera hur och när de kan tillämpas i produktutvecklingsprocessen

• visa förmåga att jämföra olika förhållningssätt till styrning av miljö- och samhällsaspekter i leveranskedjan och värdera lämpligheten av olika åtgärder i ett specifikt sammanhang

• visa förmåga att förklara centrala inslag och principer i de vanligaste riktlinjerna för hållbarhetsredovisning och värdera ett specifikt företags hållbarhetsredovisning

• kunna jämföra centrala inslag i företags strategiska hållbarhetsarbete och kritiskt analysera och utvärdera specifika exempel på miljövänliga affärsstrategier på marknaden

• kunna analysera nya affärsmodeller utifrån ett krav på redovisning av såväl sociala och miljömässiga som ekonomiska resultat (triple bottom line reporting)

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

• visa förmåga att planera och genomföra uppgifter inom givna tidsramar och med relevanta metoder

• visa förmåga att utveckla en plan för hållbarhetsintegrering i ett företagsbeslut inför en grupp näringslivsrepresentanter

• visa förmåga att tillämpa specificerade verktyg för att utveckla eller värdera affärsmodeller för ett specifikt fall samt muntligt och skriftligt ge förslag på nya vägar till värdeskapande

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

• visa förmåga identifiera kontroversiella frågor inom området för miljöstyrning i näringslivet och kritiskt värdera information för miljöanknutet beslutsfattande i organisationer

• kunna förstå och kritiskt reflektera över etiska aspekter av strategiskt beslutsfattande i företag och hur samhälleliga värderingar kan påverka hållbarhetsstrategier

Kursinnehåll

Kursen består av följande delkurser:

• Förebyggande miljöstyrning – ett verksamhetsperspektiv: Miljöstyrningssystem, förändringsarbete och renare teknik

• Miljöstyrning – ett produktperspektiv: Livscykelanalys, miljövänlig utformning och hållbara leveranskedjor

• Hållbarhet, strategi och värdeskapande – Företagsstrategi, affärsmodeller, företags samhällsansvar, kommunikationsarbete och värdeskapande

Kursen innehåller och är uppbyggd av föreläsningar, fallbaserade seminarier, uppgifter, workshoppar och studiebesök. I föreläsningarna och seminarierna introduceras bl a teoretiska perspektiv, exempel på autentisk näringslivsverksamhet, olika styrningsverktyg, samt trender i det samhälleliga och politiska samtalet som påverkar eller används inom företags tillvägagångssätt och strategier för hållbarhet. Det innebär en kombination av lektionsbaserat lärande och reflekterande och praktiska erfarenheter av fallstudier.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Aktivt deltagande i studiebesök, seminarier och falldiskussioner är obligatoriskt. För godkänd kurs krävs att alla uppgifter inom kursen är godkända. Slutbetyget baseras på duggor, en skriftlig hemtentamen och en muntlig tentamen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: IMEN52

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Charlotte Leire, charlotte.leire@iiiee.lu.se
Hemsida: http:// www.iiiee.lu.se/education/mespom/curriculum