Kursplan för

Praktik - miljöstrategiskt arbete i praktiken
Environmental Management & Policy in Practice - Internship Course

IMEN71, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning W
Beslutsdatum: 2020-03-23

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Miljöarbete ur ett management- o policyperspektiv. Fördjupning: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav.
Alternativobligatorisk för: XA_EMP1
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Praktikkursens syfte är att ge studenterna möjlighet att tillämpa sina kunskaper, färdigheter och förhållningssätt i miljöstrategisk styrning på en praktisk nivå i ett företag eller en politisk organisation.

Arbetsuppgifterna under praktiken ska vara tillräckligt komplexa för att studenterna ska kunna tillämpa de teoretiska kunskaper de inhämtat under tidigare kurser på utbildningen. Vidare ska praktiken ge en övergripande förståelse för de krav som ställs på och de färdigheter som förväntas av personer som arbetar yrkesmässigt med hållbarhet. På så sätt syftar kursen till att göra det möjligt för studenterna att utveckla sina kunskaper, färdigheter och bedömningar inom huvudområdet genom att tillämpa förvärvade förmågor i praktiken.

Kursen ger även möjlighet för studenterna att genom kritisk analys av sina erfarenheter av praktiken reflektera över och klargöra sina yrkes- och karriärmässiga mål.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

•visa insikt om och förmåga att kritiskt reflektera över den mångfacetterade roll yrkesverksamma inom hållbarhetsområdet spelar i dag
•kunna identifiera och reflektera över hur arbete med miljöstyrning och/eller miljöstrategi är organiserat och tillämpat vid praktikplatsen
•visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap om arbete med miljöstyrning och/eller miljöstrategi på företag samt att analysera och värdera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information
•visa förmåga att självständigt och i samarbete med personal på praktikplatsen föreslå åtgärder för att förbättra miljöarbetet/lösa miljöproblem

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

•visa förmåga att utföra kvalificerade arbetsuppgifter med avseende på miljöstyrning och/eller miljöstrategi enligt instruktion och beskrivning av personal på praktikplatsen
•visa förmåga att med adekvata metoder planera och genomföra uppgifter inom givna tidsramar
•visa förmåga att självständigt etablera kontakter och samverkan med aktörer som är inblandade i eller påverkas av studentens projekt/fokusområde under praktiken
•självständigt förbereda och presentera en muntlig och skriftlig rapport av värde för praktikplatsen
•kunna såväl skriftligt som muntligt koncist sammanfatta och kritiskt reflektera över erfarenheterna från praktiken så att andra studenter som har som mål att arbeta yrkesmässigt med hållbarhet kan dra lärdom av studentens specifika erfarenheter

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

•visa förmåga att kritiskt reflektera över relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter av miljöstrategisk styrning i praktiken
•kunna värdera sin egen kompetens och identifiera relevanta möjliga arbetsområden inom huvudområdet

Kursinnehåll

Kursen är utformad som en praktik vid ett företag eller en politisk organisation. Arbetsuppgifterna under praktiken måste ha en tydlig koppling till miljöstyrning och/eller miljöstrategi och ge studenterna träning i att arbeta självständigt och i samarbete med andra. Kursen omfattar 5 veckors praktik samt tid för reflektion och en kort slutrapport. Under kursens gång ska studenten genomföra en rad uppgifter vid praktikplatsen som anges i praktikplanen och med dessa som grund samtidigt arbeta fram en kort rapport som ska lämnas in såväl till praktikplatsen som till kursens examinator. Rapportens innehåll ska även redovisas på praktikplatsen inom ramen för praktikperioden.
Vidare ska studenten skicka in arbetsrapporter en gång i veckan till handledaren på Internationella miljöinstitutet och skriva en avslutande reflekterande uppsats. Processen uppmuntrar till analys om och utöver det dagliga arbetet och är utformad för att ge studenterna möjlighet att utförligt reflektera över sina färdigheter, erfarenheter, observationer och karriärmål samt över rollen som yrkesverksam inom hållbarhetsområdet.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Kursen examineras genom följande: 1) Bekräftelse från handledaren på praktikplatsen att studenten varit närvarande och deltagit aktivt på arbetsplatsen under praktikperioden, 2) 3-5 korta arbetsrapporter som skickas till mentorn på IIIEE, 3) En kort reflekterande slutrapport, 5) Presentation av den reflekterande slutrapporten och aktivt deltagande i den påföljande diskussionen vid det avslutande seminariet. Handledaren på Internationella miljöinstitutet ska informeras om all frånvaro på grund av sjukdom. I samråd med examinator tar handledaren ställning till om studentens frånvaro är godtagbar i förhållande till kursens omfattning.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: IMEN24, IMEN46, IMEN70

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Beatrice Kogg, beatrice.kogg@iiiee.lu.se
Hemsida: http://www.iiiee.lu.se/education/emp/curriculum
Övrig information: Students on the programme should complete either this course or the IMEN46 course.