Kursplan för

Exempel på hållbarhetslösningar - projektkurs
Sustainability solutions in context - client project

IMEN68, 10 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning W
Beslutsdatum: 2020-03-23

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Miljöarbete ur ett management- o policyperspektiv. Fördjupning: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav.
Obligatorisk för: XA_EMP2
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen utgör det avslutande grupprojektet på utbildningen och ger studenterna en möjlighet att ta fram lösningar för en kund som står inför ett problem kopplat till miljön, vanligtvis någonstans i Europa. Projektet genomförs i grupp och inbegriper förståelse för problemet i det specifika sammanhanget, forskning och jämförelser, informationsinsamling och analys på plats samt avslutande redovisning. Uppgiften för den mångvetenskapliga gruppen är att ta fram relevanta råd om ett autentiskt komplext problem med begränsad information och inom en given tidsram.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

•visa förmåga att jämföra och reflektera över hur olika vetenskapliga perspektiv bidrar till lösningen av det specifika autentiska problemet/fenomenet som behandlas i projektet
•visa förmåga att värdera relevansen av och tillämpa begrepp, verktyg och strategier för hållbarhet i ett autentiskt sammanhang
•visa förmåga att identifiera och/eller skapa möjliga lösningar för en yrkesverksam kund och värdera hur genomförbara de är i det specifika projektsammanhanget

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

•visa förmåga att planera, genomföra och redovisa ett projekt för en yrkesverksam kund inom givna tidsramar och använda principer för god projektledning i ett komplext sammanhang med flera intressenter
•visa förmåga att med ett systematiskt tillvägagångssätt beskriva, analysera och göra förändringar i ett autentiskt komplext system
•visa förmåga att inhämta och förstå perspektiv från olika människor/intressenter som har betydelse för projektet
•visa förmåga att systematiskt sammanställa och analysera information från många olika källor, bl a vetenskapliga texter, annat skriftligt underlag och empiriska förstahandsuppgifter
•visa förmåga att effektivt koppla samman arbete och ledarskap för att slutföra ett projekt med medlemmarna i gruppen
•visa förmåga att ta fram en rapport som kan utgöra beslutsunderlag för en icke-akademisk publik

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

• visa förmåga att reflektera över hur deras eget tänkesätt bygger på vissa värderingar som är påverkade av, och påverkar, andra människor och det omgivande samhället
• visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling
•visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete

Kursinnehåll

Grupperna får en uppgift och en kund förelagd. Utifrån det ska gruppen säkerställa att problemet definieras på ett sätt som är relevant för projektet, ta fram en projektplan, insamla information som stöd för projektarbetet i Lund, samspela med kunden på dennes plats och samla in ytterligare information, presentera de preliminära rönen vid en workshop med kunden, dokumentera projektet och slutligen reflektera. Grupperna får handledning under hela processens gång. Som förberedelse innehåller kursen även föreläsningar/seminarier om projektledning och konsultarbete med särskild inriktning på konsultation och facilitering i ett sammanhang med många intressenter.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Kursen examineras genom flera etappmål och inlämningar från gruppen. Slutbetyget på kursen bygger på kvaliteten i rapporten från den inledande fasen och den muntliga redovisningen/försvaret av den (30%) samt den slutliga projektrapporten och muntliga redovisningen (70%). Gruppens betyg kan modifieras för den enskilde studenten med utgångspunkt i det individuella deltagandet i konsultations- och återkopplingstillfällen samt det individuella bidraget till de skriftliga rapporterna och muntliga redovisningarna.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: IMEN55, IMEN33

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Håkan Rodhe, hakan.rodhe@iiiee.lu.se
Hemsida: http://www.iiiee.lu.se/education/emp/curriculum