Kursplan för

Tillämpad forskning om kommunal styrning och experiment för en övergång till en fossilfri och resurssnål ekonomi
Applied Research in Urban Governance and Experimentation for a Transition to Low-carbon and Resource-efficient Economies

IMEN61, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning W
Beslutsdatum: 2020-03-23

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Miljöarbete ur ett management- o policyperspektiv. Fördjupning: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav.
Alternativobligatorisk för: XA_EMP2, XA_MESPOM2
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen är utformad för att förstärka studenternas färdigheter i akademiskt skrivande samt finslipa deras förmåga att identifiera fruktbara forskningsfrågor och definiera frågeställningar för tillämpad och tvärvetenskaplig forskning. Samtidigt ger kursen studenterna möjlighet att diskutera aktuell forskning inom det breda området kommunal styrning och experiment för en övergång till en fossilfri och resurssnål ekonomi och att genom en individuell forskningsuppgift lära sig mer om en specifik fråga eller företeelse med anknytning till området.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

visa förmåga att diskutera och sammanställa befintlig kunskap med anknytning till ett självvalt fenomen/problem inom det breda området kommunal styrning och experiment för en övergång till en fossilfri och resurssnål ekonomi
•visa förmåga att känna igen, förklara och använda principer för goda exempel av formalia (vad gäller disposition, stil och källhänsvisningar) i en vetenskaplig uppsats
•visa förmåga att problematisera en enskild forskningsfråga och kunna beskriva och tillämpa den processen för att ta fram nya forskningsfrågor
•kunna beskriva och tillämpa centrala principer för en systematisk granskning av relevant litteratur

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

•visa förmåga att skriva en individuell vetenskaplig uppsats som på ett bra sätt tillämpar principerna för akademiskt skrivande
•visa förmåga att identifiera viktiga gråa och vetenskapliga texter av relevans för ett specifikt autentiskt problem eller fenomen
•visa förmåga att ställa upp/beskriva ett forskningsproblem samt definiera relevanta och genomförbara forskningsfrågor som bygger på en initial genomgång av grå litteratur (och/eller intervjuer med yrkesverksamma/experter) och relevanta vetenskapliga texter
•visa förmåga till kamrat- och självutvärdering av akademiskt skrivande
• visa förmåga att planera och med relevanta metoder genomföra kursuppgifter inom givna tidsramar

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

•kunna diskutera och reflektera över vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används
• visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling

Kursinnehåll

Kursen har en dubbel inriktning på såväl färdighetsutveckling inom akademiskt skrivande som fördjupad kunskap om kursens ämne: kommunal styrning och experiment för en övergång till en fossilfri och resurssnål ekonomi.

Den senare aspekten behandlas i inledande seminarier som föregås av inläsning och består av diskussioner av centrala vetenskapliga texter av relevans för det aktuella området och sedan följs av studenternas egen forskning om en särskild aspekt/del av detta område.

Inriktningen på färdighetsutveckling i akademiskt skrivande stöds av ett antal föreläsningar, seminarier och workshoppar om olika aspekter av akademiskt skrivande. Föreläsningarna och seminarierna ger även träning i att kritiskt läsa och utvärdera vetenskapliga uppsatser. Studenterna kommer att ge och få formativ återkoppling under forskningsprocessen och summativ återkoppling på den slutliga uppsatsen

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Seminarier och workshoppar kräver obligatorisk närvaro. Slutbetyget bygger på kvaliteten i den individuella uppsatsen (80%), den muntliga presentationen av uppsatsen (10%) samt den inlämnade kamrat- och självutvärderingen (10%).

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: IMEN32, IMEN60, IMEN62, IMEN63, IMEN54

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Yuliya Voytenko Palgan, yuliya.voytenko_palgan@iiiee.lu.se
Hemsida: http://www.iiiee.lu.se/education/emp/curriculum