Kursplan för

Introduktion till miljöledning
Introduction to Environmental Management

IMEN57, 4 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning W
Beslutsdatum: 2020-03-23

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Miljöarbete ur ett management- o policyperspektiv. Fördjupning: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav.
Obligatorisk för: XA_MESPOM1
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen har som syfte att förbereda studenterna att på ett systematiskt sätt tänka på och arbeta för att formulera och uppnå konkreta miljömål i en värld med knappa resurser och konkurrerande handlingsplaner. Detta inbegriper förmåga att analysera, planera, reflektera, samarbeta och förhålla sig till olika kontexter och att förena dessa kompetenser i form av strategier.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

•kunna komma ihåg viktiga steg och delar som ingår i miljökonsekvensbeskrivning och förstå syftet med dem

•kunna jämföra strategier inom vetenskap, policy och ledning för att hantera miljöproblem

•visa förmåga att förstå de grundläggande principerna i miljöledningssystem i förhållande till miljö- och hållbarhetsstrategier och bredare ledningskoncept

•visa förmåga att förstå huvudprinciperna i ekonomiskt tänkande med tillämpning på miljöledning

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

•kunna fastställa omfattningen av innehållet av en miljökonsekvensbeskrivning för ett enkelt projekt

•kunna skriva ett professionellt CV och ett ansökningsbrev som svar på en miljöledningstjänst

•kunna planera och genomföra kursuppgifter inom fastställd tid med användning av lämpliga metoder för att fullgöra uppgiften

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

•visa förmåga att identifiera utmaningar med att leda människor inom olika organisationer och kontexter

•visa förmåga att reflektera över sin egen ledningsförmåga

Kursinnehåll

I kursen ingår föreläsningar om följande ämnen:

•Introduktion till ledningsbegreppet. Tänkesätt för ledning: strategier för att formulera och lösa problem i gränssnittet mellan miljö och mänsklig verksamhet. Skillnaden mellan ledning, policy och vetenskap.

•Principen för miljöbedömning, inklusive miljökonsekvensbeskrivning (MKB) av individuella projekt och strategisk miljöbeskrivning (SMB) av planer och program. Steg och delar i MKB och SMB. Att integrera miljöbedömning med andra bedömningar och hållbarhetsbedömning.

•Principer och huvuddelar i miljöledningssystem, inklusive standardserien ISO 14000

•Ekonomiskt tänkande inom miljöledning och huvudprinciperna för sådant tänkande, däribland:

1)konceptet ekonomiskt tänkande och ekonomiskt val

2)tillgång, efterfrågan, produktion, konsumtion och marknader

3)miljöekonomi och beslutsfattande

4)makroekonomi

5)begränsningar för ekonomiskt tänkande

•Ledningsstrategier. Vad är en strategi och hur kan den utformas och genomföras?

Dessutom kommer kursen att omfatta obligatorisk blogging med reflektioner om varje lektion samt en gruppövning.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Blogging och en gruppövning med en presentation bidrar med 20 % till betyget. En skriftlig hemtentamen bidrar med 80 % till betyget. Obligatorisk lektionsnärvaro.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: IMEN50

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Aleh Cherp, aleh.cherp@iiiee.lu.se
Hemsida: http://www.iiiee.lu.se/education/mespom/curriculum