Kursplan för

Analys av miljöpolitiska styrmedel
Environmental Policy Analysis

IMEN48, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning W
Beslutsdatum: 2020-03-23

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Miljöarbete ur ett management- o policyperspektiv. Fördjupning: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav.
Obligatorisk för: XA_EMP2
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursens syfte är att ge förståelse för politisk analys och olika infallsvinklar för att utvärdera politik. Betoningen ligger på olika vetenskapsområden och begreppskonnotationer som formar fältet i fråga och på de olika metoder som kan användas för att analysera hur politiska instrument fungerar, såväl teoretiskt som praktiskt.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

• kunna beskriva de begrepp och teoretiska referensramar som är kopplade till området politisk analys,
• visa förmåga att förklara olika centrala metoder och tillvägagångssätt för politisk utvärdering, såväl före som efter genomförandet

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

•visa förmåga att planera och med relevanta metoder genomföra kursuppgifter inom givna tidsramar
•kunna analysera och sammanställa utfallet av politiska utvärderingar av olika instrument, t ex marknadsbaserade instrument, reglerande instrument, informationskampanjer och frivilliga insatser
•visa förmåga att tillämpa en grundläggande typ av kvantitativa verktyg (t ex kostnads-nyttoananlys)  och utvärdering baserad på flera kriterier på ett specifikt fall

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

•kunna kritiskt diskutera resultaten av en politisk utvärdering med kurskamrater och experter på området
•visa förmåga att göra bedömningar inom området miljöpolitik med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
•kunna identifiera begränsningarna av forskning om politiska utvärderingar

Kursinnehåll

Det centrala kursinnehållet består av tre olika områden. Det första området behandlar grundläggande begrepp, påverkan från olika vetenskapsområden och olika teoretikers synpunkter (t ex utfall kontra inverkan, relevans för den offentliga politiken). Det andra området ger en överblick över kvalitativa och kvantitativa metoder och tillvägagångssätt (t ex kostnad-nytta-analys, energi-miljö-ekonomi-modeller, nedbrytningsstudier, interventionsteorier) för att utföra en utvärdering av politiken i förhållande till olika problem inom offentlig politik. En multikriterieanalys används som huvudsaklig ingång och vägledning för analysen av politiska instrument och stödåtgärder p g a dess relevans för miljöpolitik (t ex klimatåtgärder, avfall). Det sista området omfattar kritisk granskning av befintlig forskning om politisk utvärdering (t ex resultat, metodbegränsningar).

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Kursen examineras genom lektionsbaserade uppgifter, en uppsats och en muntlig presentation.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Luis Mundaca, luis.mundaca@iiiee.lu.se
Kursansvarig: Thomas Lindhqvist, thomas.lindhqvist@iiiee.lu.se
Hemsida: http://www.iiiee.lu.se/education/emp/curriculum