Kursplan för

Miljörätt och miljöpolitik i praktiken
Environmental Law and Policy in Practice

IMEN47, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning W
Beslutsdatum: 2020-03-23

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Miljöarbete ur ett management- o policyperspektiv. Fördjupning: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav.
Obligatorisk för: XA_EMP1
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Sedan 1970-talet har stater på olika nivåer infört en uppsättning lagar och riktlinjer för att hantera olika miljö-/hållbarhetsfrågor. Med utgångspunkt i principer och begrepp som utvecklats över tid har dessa statliga insatser haft olika utformningar och genomförandemekanismer, vilket påverkar deras effektivitet. Genom granskning och analys av de faktiska lagarna och riktlinjerna ger kursen kunskap om och förståelse för olika aspekter av insatserna – deras utveckling, innehåll och särdrag, betydelse och begränsningar, samt praktiska frågor om styrningen och genomförandet av dem.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

•kunna beskriva, diskutera och jämföra lagar, politiska förhållningssätt och instrument som införts på olika styrningsnivåer – internationellt, regionalt, nationellt och lokalt – med avseende på miljöfrågor som resurseffektivitet, energi och klimat, biologisk mångfald, samt frågor om att minska produkters miljöpåverkan
•kunna diskutera hur olika politiska förhållningssätt som behandlas i kursen leder till innovationer på miljöområdet
•kunna beskriva, diskutera och jämföra hur begrepp och principer inom miljöområdet som legat till grund för statliga insatser kommer till uttryck i konkreta lagar och riktlinjer, och
•kunna förstå och analysera lagtexter och regleringsdokument

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

•kunna sammanställa kunskap om olika aspekter av valda statliga insatser, t ex deras utveckling, innehåll och kännetecken, betydelse och begränsningar, samt konkreta frågor om deras styrning och genomförande, och redovisa dem koncist i skrift
•kunna ge konstruktiv återkoppling till kurskamrater
•kunna utveckla pedagogiskt bild/powerpointmaterial för kurskamrater och förmedla sin kunskap inom ramen för undervisningen, och
•kunna planera och med relevanta metoder genomföra kursuppgifter inom givna tidsramar

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

•kunna kritiskt granska statliga insatser som bygger på liknande förhållningssätt som diskuterats i kursen och ge konstruktiva förslag på förbättringar, och
•kunna reflektera över olika frågor som kan påverka statliga insatser i specifika sammanhang

Kursinnehåll

Kursen är utformad så att studenterna genom proaktivt och självständigt lärande kan utveckla kunskap om och förståelse för de frågor som behandlas på kursen. Valda statliga insatser – multilaterala miljöavtal, politiska förhållningssätt och instrument inriktade på att begränsa produkters miljöpåverkan och frågor som resurseffektivitet, energi och klimat – behandlas genom uppgifter, föreläsningar och seminarier.
Kursens huvudsakliga moment är ett individuellt projekt om en viss lag eller ett visst regleringsinstrument. Det inleds med att studenten skriver en kort uppsats om det förelagda ämnet och därefter får återkoppling av kurskamrater på studentledda seminarier. I kursen ingår även föreläsningar och seminarier som leds av kursens lärare.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Kursen examineras genom uppgifter, deltagande i lärarledda seminarier och skriftlig examination.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: IMEN31

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Naoko Tojo, naoko.tojo@iiiee.lu.se
Hemsida: http://www.iiiee.lu.se/education/emp/curriculum