Kursplan för

Näringslivsrådgivning - miljöstrategiskt arbete i praktiken
Environmental Management and Strategy in Practice - Business Consulting

IMEN46, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning W
Beslutsdatum: 2020-03-23

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Miljöarbete ur ett management- o policyperspektiv. Fördjupning: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav.
Alternativobligatorisk för: XA_EMP1
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen syfte är att låta studenterna tillämpa teorier, analysmetoder, verktyg och begrepp från tidigare kurser i ett praktiskt sammanhang samt få erfarenhet av hur miljöarbete läggs upp i en organisation genom att utforma en konkurrenskraftig långsiktig miljöstrategi som ännu inte prövats för ett testföretag i ett autentiskt sammanhang.

 

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

•kunna analysera företagets affärsmodell, t ex värdeskapande processer och värdeerbjudande, intressenter, produkt- och tjänsteutveckling, innovationsutrymme, kontextuell förståelse för sektorn
•kunna tillämpa kunskap om centrala begrepp inom organisationers miljöarbete som ingått i föregående kurser om näringsliv
•kunna visa förståelse för möjligheter och begränsningar med verktyg för beslutsfattande inom strategiskt arbete
•kunna förstå och tillämpa ett allmänt tillvägagångssätt i en konsulteringsprocess, centrala aspekter av framgångsrik konsultation samt metoder för insamling, analys och redovisning av data i ett konsultsammanhang

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

•kunna genomföra en verksamhetsanalys för ett miljöproblem i näringslivet
•kunna tillämpa teorier och begrepp för miljöarbete i organisationer på ett autentiskt fall
•kunna tillämpa relevanta analysverktyg för att identifiera och värdera problem och möjligheter samt för att utvärdera föreslagna lösningar på ett autentiskt fall
•visa förmåga att formulera, presentera och försvara en trovärdig verksamhetsstrategi med avseende på miljöproblem/möjligheter och redovisa den för en autentisk företagskund
•kunna samla in relevant information genom intervjuer med företagsrepresentanter på olika nivåer och med olika funktioner, innehållsanalys av företagspresentationer (företagsfinansiering, sektoranalys, regelverksinramning), observationer
•kunna föra/uttrycka sig i ett näringslivssammanhang
•kunna uttrycka sig yrkesmässigt i skrift för en näringslivspublik
•visa förmåga att samarbeta och ta ansvar inom ramen för grupparbete samt planera och genomföra kursuppgifter inom givna tidsramar

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

•visa förmåga att utvärdera och kritiskt välja relevant information som samlats in för uppgiften
•visa förmåga att omdömesgillt bedöma kvaliteten och giltigheten av insamlad information
•visa förmåga att välja och motivera tillvägagångssätt för hållbart företagande i organisationers miljöarbete (t ex flödesekonomi, strategiskt miljöarbete, miljömärkning, miljöinformation, ekoeffektivitet)
•visa förmåga att kritiskt utvärdera och motivera val av miljöstrategi i ett praktiskt sammanhang
•visa förmåga att kritiskt reflektera över de möjligheter och problem som en miljöchef kan ställas inför

Kursinnehåll

Kursen bygger på en gruppgift där varje grupp tilldelas ett testföretag. Ett antal seminarier i kursens början tar upp de färdigheter som krävs för att arbeta som verksamhetskonsult, men den största delen av kursen ägnas åt ett projekt där studenterna tar sig an ett företag som extern kund och studieföremål. Tid avsätts för företagsbesök, intervjuer och möten, dokumentgranskning och annan informationsinsamling. Den insamlade informationen ska granskas kritiskt och behandlas i grupperna för att utveckla nya strategier för företaget. Varje grupp ska 1) fastställa en övergripande bild av företaget (ägande, struktur, beslutsprocesser, riktlinjer, produktion, varor och tjänster, huvudkonkurrenter och sektorns struktur, ekonomi och försäljning), 2) genomföra en förenklad preliminär granskning och definiera direkta och indirekta miljöaspekter, 3) analysera affärssammanhanget, samt 4) granska och reflektera över den aktuella strategin och ge konkreta och välunderbyggda förslag som kan förstärka företagets konkurrenskraft och vinst.

Konsultationsprocessen underlättas av obligatoriska och frivilliga konsultationer med kursens lärare samt formativ återkoppling.

Varje grupp ska producera två dokument för leverans. En rapport för näringslivskunden och en fallstudie där de övriga studenterna är den huvudsakliga publiken. Gruppen ska också ge en muntlig presentation dels för näringslivskunden och dels för de övriga studenterna, följt av en gemensam diskussion och reflektion.

Varje grupp ska presentera sina resultat dels som en skriftlig rapport och dels som en muntlig redovisning.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: För att fullgöra kursfordringarna ska studenterna i grupp leverera en rapport och presentera sin analys och rekommendationer för studenter och lärare vid ett seminarium och sedan för företagsrepresentanter. Kursen examineras genom de skriftliga uppgifterna and den muntliga presentationen. Gruppbetyget kan modifieras för enskilda studenter på basis av individuellt deltagande i konsultations- och återkopplingsmöten, det individuella bidraget till de skriftliga rapporterna samt den muntliga presentationen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: IMEN24, IMEN70, IMEN71

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Charlotte Leire, charlotte.leire@iiiee.lu.se
Lärare: Åke Thidell, aake.thidell@iiiee.lu.se
Hemsida: http://www.iiiee.lu.se/education/emp/curriculum
Övrig information: Students on the programme should complete either this course or the IMEN71 course.