Kursplan för

Hållbarhet och skapande av företagsvärde
Sustainability and Business Value Creation

IMEN45, 5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning W
Beslutsdatum: 2020-03-23

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Miljöarbete ur ett management- o policyperspektiv. Fördjupning: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav.
Obligatorisk för: XA_EMP1
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Företag spelar en central roll för miljön, samhällslivet och ekonomin i dagens samhälle och har ett avgörande ansvar för att åstadkomma förändringar för att nå en hållbar värld. Kursen syftar till att ge färdigheter i att kritiskt analysera de tillvägagagångssätt, verktyg och strategier för hållbarhet som tillämpas av företag, samt att formulera och föreslå förbättringar. Ett vidare syfte är att ge förmåga att bedöma den mognads- och ambitionsnivå som organisationer visar i sitt arbete med strategier för hållbarhet.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

•kunna beskriva och förklara förhållandet mellan miljömässiga och samhälleliga insatsområden, nyckeltal för företags verksamhet samt ekonomiska drivkrafter, i den utsträckning som de är kopplade till företagets hållbarhet och verksamhet
•kunna jämföra centrala inslag i företags strategiska hållbarhetsarbete som de presenteras vetenskapligt och i affärsmässiga sammanhang
•kunna kritiskt analysera och utvärdera tillvägagångssätt och konsekvenser vid tillämpning av miljövänliga strategier i kommersiella sammanhang
•kunna tillämpa principer för miljövänlig design vid analys av strategier för produktutveckling
•kunna beskriva och analysera nya affärsmodeller som är anknutna till hållbarhet
•kunna diskutera kopplingar mellan företagsstrategi, produktportföljer, affärsmodell och företagets miljö-/hållbarhetsnivå
•kunna kritiskt diskutera intra- och entreprenörskap samt innovation i förhållande till strategiskt hållbarhetsarbete i företag
•kunna kritiskt diskutera och värdera ett specifikt företags roll i förhållande till mer övergripande mål och ideal för samhällelig hållbarhet

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

•kunna planera och med relevanta metoder genomföra kursuppgifter inom givna tidsramar
•kunna tillämpa ett särskilt/särskilda verktyg för att utveckla och värdera affärsmodeller för ett specifikt fall och ge förslag på nya vägar för att skapa värde
•kunna analysera och värdera strategiska hållbarhetsalternativ för specifika näringslivsfall
•muntligt och skriftligt kunna ge förslag på handlingar för/beslut om strategisk hållbarhet på ett sätt som en konsult/rådgivare till ett företag skulle använda

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

•kunna ta med frågor om intern organisationsdynamik och intraprenörskap i bedömningen av beslut för ett företag
•kunna förstå och kritiskt reflektera över företagens roll för att främja samhällets övergripande mål för hållbar utveckling
•kunna förstå och kritiskt reflektera över etiska aspekter av strategiskt beslutsfattande i företag och hur hållaberhetsstrategier påverkas av samhälleliga värderingar
•kunna beskriva inverkan av övergripande samhälleliga intressenter på företags verksamhet och hur denna inverkan går till
•kunna värdera och reflektera över hur frågor om konkurrens och strategi kan begränsa hållbarhetsarbetet i företag

Kursinnehåll

Kursen innehåller och bygger på föreläsningar samt seminarier och/eller workshoppar baserade på fall. Föreläsningarna och seminarierna används för att introducera bl a teoretiska perspektiv, autentiska exempel på tillämpning i industrier/företag, exempel på politiska strukturer och ingrepp, olika styrningsverktyg samt sociala och politiska trender som påverkar eller används i tillvägagångssätt och strategier för hållbarhet i företag. Fallstudier och seminarier om företagsledning samt anknutna projektuppgifter används inom kursen för att underlätta lärande och reflektion.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Kursen examineras genom skriftliga och muntliga uppgifter under kursens gång samt en skriftlig tentamen. Uppgifterna består av muntliga och skriftliga fall och ett projekt med seminariepresentationer i grupp. Såväl de muntliga som de skriftliga momenten måste uppfylla vissa kriterier och betygsätts. Föreläsningar, seminarier och projektarbete kräver obligatoriskt deltagande. Det individuella slutbetyget bygger till 50% på den skriftliga tentamen och till 50% på den skriftliga och muntliga redovisningen av uppgifter.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: IMEN27

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Philip Peck, philip.peck@iiiee.lu.se
Hemsida: http://www.iiiee.lu.se/education/emp/curriculum