Kursplan för

Miljöstyrning i näringslivet
Corporate Environmental Management

IMEN44, 7 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning W
Beslutsdatum: 2020-03-23

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Miljöarbete ur ett management- o policyperspektiv. Fördjupning: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav.
Obligatorisk för: XA_EMP1
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen om miljöstyrning i näringslivet är inriktad på den operativa sidan av miljöarbetet med det dubbla målet att ge praktiska verktyg och gedigen insikt i vad det innebär att införa miljöstyrning i en organisation. På så sätt förbereder kursen studenter för arbete i organisationer eller för att påverka politiska organisationer eller frivilligorganisationer. Kursen integrerar tekniska och ledningsmässiga perspektiv med miljöaspekter inom ramen för ett övergripande hållbarhetsperspektiv.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

•visa förmåga att beskriva centrala inslag i miljöstyrning i organisationer såsom mål, indikatorer, förändringsprogram, revision, redovisning och kommunikation samt förklara deras roll och samband inom organisationen
•visa förmåga att utforma ett miljöstyrningssystem
•visa förmåga att värdera starka och svaga sidor i ett miljöstyrningssystem
•visa förmåga att argumentera för och vid behov motivera förebyggande miljöinsatser för att begränsa miljöpåverkan samt beskriva centrala strategier för mer miljövänlig teknik
•visa förmåga att utforma ett program för att förbättra miljöarbetet på ett företag samt värdera det miljömässiga och ekonomiska värdet av att införa förebyggande miljöteknik och styrningsåtgärder i ett specifikt fall
•visa förmåga at beskriva och jämföra olika tillvägagångssätt för styrning av miljömässiga och samhälleliga aspekter i leveranskedjan och förmåga att värdera hur lämpliga olika åtgärder är i ett specifikt sammanhang
•visa förmåga att utforma meningsfulla nyckeltal för hållbarhet i ett specifikt fall
•visa förmåga att beskriva centrala inslag och principer för riktlinjer med avseende på hållbarhetsredovisning och förmåga att värdera en hållbarhetsredovisning för ett specifikt företag
•visa förmåga att identifiera och tillämpa relevanta teorier för förändringsarbete i företag i förhållande till ett specifikt fall

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

•visa förmåga att planera och med relevanta metoder genomföra kursuppgifter inom givna tidsramar
•visa förmåga att utveckla ett ärende för integrering av hållbarhet i ett företagsbeslut
•visa förmåga att utforma och använda en enkätundersökning för att samla information om ett ämne av relevans för miljöarbete på ett företag

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

visa förmåga att identifiera omdebatterade frågor med avseende på miljöarbete i företag, t ex förmåga att kritiskt värdera underlagen för miljörelaterat beslutsfattande i organisationer

Kursinnehåll

Kursen inleds med att reda ut de olika rollerna för förebyggande lösningar respektive lösningar vid slutet av produktionskedjan och fortsätter sedan med strategier för ren teknik som följs av traditionella ledningsperspektiv och de olika verktyg som finns för företagets hållbarhetsarbete. På så sätt behandlar kursen företagets interna perspektiv, samspelet med intressenter och styrningen av leveranskedjan. Bland nyckelorden finns miljöaspekter, ledningssystem, indikatorer, revision och redovisning. Ledning, teknik och miljö behandlas integrerat. Studiebesök och fallstudier ingår under hela kursen som en grund för analys och reflektion. Slutligen behandlar kursen teorier om förändringsarbete som en utgångspunkt för reflektioner om miljörelaterade utvecklingsprocesser i organisationer.

Kursen består av en kombination av föreläsningar, seminarier, övningar, uppgifter och studiebesök. Det skapar möjligheter för att kombinera lektionsundervisning och reflektioner med konkret erfarenhet av praktiska fall.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Aktivt deltagande i studiebesök, seminarier och falldiskussioner är obligatoriskt. För att bli godkänd på kursen måste studenten genomföra samtliga kursuppgifter. Slutbetyget bygger på en skriftlig (90%) och en muntlig (10%) tentamen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: IMEN27

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Håkan Rodhe, hakan.rodhe@iiiee.lu.se
Hemsida: http://www.iiiee.lu.se/education/emp/curriculum